Anunt concurs de promovare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

șef serviciu, grad II – Serviciul Închirieri Terenuri

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramurile de științe: științe economice, științe juridice sau științe administrative;
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 25.01.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv, în perioada 23.12.2021 – 11.01.2022.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, partea a V-a integral, partea a VI-a – titlul I și titlul II, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr.187/15.04.2021 – privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții executate fără autorizație de construire.
 • HCL nr. 409 din 29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de  concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Galați.
 • HCL  nr. 207 din 29 06 2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galaţi.

Tematica concursului de promovare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – partea a V-a integral, partea a VI-a – titlul I și titlul II, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr.187/15.04.2021 – privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții executate fără autorizație de construire.
 • HCL nr. 409 din 29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de  concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Galați.
 • HCL  nr. 207 din 29 06 2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galaţi

Atribuțiile funcției publice de conducere de șef serviciu:

 1. Organizează activitatea serviciului pentru fiecare funcționar din subordine;
 2. Repartizează sarcinile și corespondența ce revine funcționarilor subordonați, cu îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;
 3. Răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate structurilor din subordine, conform legislației în domeniu;
 4. Verifică, semnează sau vizează, după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența întocmite de funcționarii din subordine;
 5. Asigură elaborarea proiectelor de hotărâre de consiliul local și a Dispozițiilor Primarului;
 6. Semnează rapoartele de specialitate întocmite în vederea fundamentării legalității și oportunității proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local;
 7. Semnează referatele de aprobare, pentru fundamentarea legalității și oportunității proiectelor de dispoziții inițiate;
 8. Veghează și răspunde, alături de funcționarii din subordine, de respectarea normelor legale;
 9. Urmărește și ia măsuri în vederea cunoașterii și aplicării corecte a legislației specifice, în domeniul de activitate al serviciului, precum și a dispozițiilor conducătorilor ierarhici;
 10. Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale funcționarilor din subordine;
 11. Propune sau, dacă este cazul, ia măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează;
 12. Redistribuie sarcinile funcționarilor din subordine, în cazul concediilor de odihnă/medicale, participării la cursuri de instruire/conferințe sau la alte evenimente, pe termen scurt;
 13. Asigură respectarea disciplinei în muncă și ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârșirii de către funcționarii din subordine a unor abateri disciplinare;
 14. Sesizează abaterile disciplinare și solicită motivat, Comisiei de disciplină, din cadrul Primăriei Municipiului Galați, inițierea demersurilor pentru cercetarea disciplinară a funcționarilor din subordine;
 15. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducătorul instituției, în legătură cu domeniul de activitate;
 16. Evaluează, în mod obiectiv și în condițiile legii, performanțele profesionale individuale ale funcționarilor din subordine;
 17. Propune formele de perfecționare profesională pentru funcționarii din subordine,  necesară bunei desfășurări a activități;
 18. Întocmește fișele de post și cele de evaluare individuală ale funcționarilor din subordine;
 19. Realizează instruirea din punct de vedere al securității muncii, pentru funcționarii din subordine, verifică asimilarea acestor cunoștințe;
 20. Prelucrează date cu caracter personal, în condițiile legislației aplicabile, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la date și informații cu caracter confidențial, după caz;
 21. Atribuțiile managementului de nivel inferior, în domeniul managementului calității și mediului :
 1. Urmărește realizarea obiectivelor calității și mediului în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 2. Avizează procedurile de proces care implică activități din cadrul serviciului;
 3. Răspunde de îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, din procedurile aferente activităților din cadrul serviciului pe care îl conduce;
 4. Urmărește implementarea SMIMC, răspunde de funcționarea lui în cadrul serviciului și de respectarea cerințelor organismului de certificare;
 5. Verifică eficiența SMICM și atingerea obiectivelor și întreprinde în acest sens și acțiuni corective, la apariția neconformităților sau în cazul existenței unor reclamații;
 6. Identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și SMICM care apar în cadrul serviciului;
 7. Este responsabil de gestionarea riscurilor la nivelul structurii pe care o coordonează;
 8. Este responsabil de supervizarea și avizarea registrului riscurilor și a procedurilor operaționale evaluate la nivelul structurii respective;
 9. Aduce la cunoștință Compartimentului Managementul Calității și Control intern toate informațiile despre: funcționarea și eficiența SMICM în cadrul serviciului, desfășurarea programelor de instruire a personalului din subordine, desfășurarea acțiunilor corective rezultate din analize, audituri, controale;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu ( SMICM)

 1. Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
 1. Verifică însușirea și aplicarea de către toți funcționarii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;
 2. Asigură instruirea tuturor funcționarilor din subordine, în vederea aplicării planului de acțiune, în caz de pericol grav și imminent, conform prevederilor art. 101-107 din HG nr. 1425/2006;
 3. Asigură informarea și instruirea (la locul de muncă, periodică) funcționarilor din subordine, în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea (după instruire) a însușirii de către funcționarii din subordine a informațiilor primite.
 4. Își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât și la celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5.  Utilizează corect echipamentele de muncă, cu care intră în contact;
 6.  Nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7.  Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 8. Comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 9. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoană;
 10. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atâta timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 11. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. Furnizează relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
 13.  Nu părăsește  locul de muncă, fără aprobarea conducătorului acestuia;
 14. Efectuează controlul medical periodic și  informează angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primate, informează imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și urmează recomandările acestuia;
 1. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu, potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar;
 2. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.
 3. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de management Integrat Calitate-mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 4. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 5. Elaborează și actualizează procedurile de proces specifice propriilor activități, dacă este cazul;
 6. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 7. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 8. Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul PMG și al SPCLEP Galați.