Anunț concurs de promovare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 22.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 09.05.2023-29.05.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe juridice;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu o diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ – Capitolele: III, V, VI, VII, VIII, IX,  titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
 • Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
 • HCL nr. 409/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Galați;
 • HCL nr. 398/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de imobile – proprietate privată a Municipiului Galați;

Tematica concursului de promovare cuprinde:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ: Capitolele: III, V, VI, VII, VIII, IX, titlul și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor privind OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
 • HCL nr. 409/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Galați;
 • HCL nr. 398/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de imobile – proprietate privată a Municipiului Galați;

Atribuțiile postului de șef birou – Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale

 • Organizează activitatea biroului pentru fiecare funcționar din subordine;
 • Repartizează sarcinile și corespondența ce revine funcționarilor subordonați, cu îndrumările corespunzătoare pentru soluționarea acestora;
 • Răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire și soluționare a petițiilor adresate structurilor din subordine, conform legislației în domeniu;
 • Verifică, semnează sau vizează, după caz, potrivit competențelor stabilite, lucrările și corespondența întocmite de funcționarii din subordine;
 • Asigură elaborarea proiectelor de hotărâre de consiliul local și a Dispozițiilor Primarului;
 • Semnează rapoartele de specialitate întocmite în vederea fundamentării legalității și oportunității proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local;
 • Semnează referatele de aprobare, pentru fundamentarea legalității și oportunității proiectelor de dispoziții inițiate;
 • Veghează și răspunde, alături de funcționarii din subordine, de respectarea normelor legale;
 • Urmărește și ia măsuri în vederea cunoașterii și aplicării corecte a legislației specifice, în domeniul de activitate al biroului, precum și a dispozițiilor conducătorilor ierarhici;
 • Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale funcționarilor din subordine;
 • Propune sau, dacă este cazul, ia măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care o coordonează;
 • Redistribuie sarcinile funcționarilor din subordine, în cazul concediilor de odihnă/medicale, participării la cursuri de instruire/conferințe sau la alte evenimente, pe termen scurt;
 • Asigură respectarea disciplinei în muncă și ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârșirii de către funcționarii din subordine a unor abateri disciplinare;
 • Sesizează abaterile disciplinare și solicită, motivat, Comisiei de disciplină din cadrul Primăriei Municipiului Galați, inițierea demersurilor pentru cercetarea disciplinară a funcționarilor din subordine;
 • Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare sau dispuse de conducătorul instituției, în legătură cu domeniul de activitate;
 • Evaluează, în mod obiectiv și în condițiile legii, performanțele profesionale individuale ale funcționarilor din subordine;
 • Propune formele de perfecționare profesională pentru funcționarii din subordine, necesare bunei desfășurări a activității;
 • Întocmește fișele de post și cele de evaluare individuală ale funcționarilor din subordine;
 • Realizează instruirea din punct de vedere al securității muncii, pentru funcționarii din subordine, verifică asimilarea acestor cunoștințe;
 • Prelucrează date cu caracter personal, în condițiile legislației aplicabile, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, are acces la date și informații cu caracter confidențial, după caz;
 • Atribuțiile managementului de nivel inferior, în domeniul managementului calității și mediului:
 • Urmărește realizarea obiectivelor calității și mediului în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 • Avizează procedurile de proces care implică activități din cadrul biroului;
 • Răspunde de îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, din procedurile aferente activităților din cadrul biroului pe care îl conduce;
 • Urmărește implementarea SMIMC, răspunde de funcționarea lui în cadrul biroului și de respectarea cerințelor organismului de certificare;
 • Verifică eficiența SMICM și atingerea obiectivelor și întreprinde în acest sens și acțiuni corective, la apariția neconformităților sau în cazul existenței unor reclamații;
 • Identifică și înregistrează orice probleme referitoare la servicii, procese și SMICM care apar în cadrul biroului;
 • Este responsabil de gestionarea riscurilor la nivelul structurii pe care o coordonează;
 • Este responsabil de supervizarea și avizarea registrului riscurilor și a procedurilor operaționale evaluate la nivelul structurii respective;
 • Aduce la cunoștință Compartimentului Managementul Calității și Control intern toate informațiile despre: funcționarea și eficiența SMICM în cadrul biroului, desfășurarea programelor de instruire a personalului din subordine, desfășurarea acțiunilor corective rezultate din analize, audituri, controale;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 1. Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
 1. Verifică însușirea și aplicarea de către toți funcționarii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;
 2. Asigură instruirea tuturor funcționarilor din subordine, în vederea aplicării planului de acțiune, în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107 din HG nr. 1425/2006;
 3. Asigură informarea și instruirea (la locul de muncă, periodică) funcționarilor din subordine, în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea, după instruire, a însușirii de către funcționarii din subordine a informațiilor primite;
 4. Își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5.  Utilizează corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6.  Nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7.  Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 8. Comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 9. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoană;
 10. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atâta timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 11. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. Furnizează relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
 13.  Nu părăsește  locul de muncă, fără aprobarea conducătorului acestuia;
 14. Efectuează controlul medical periodic și  informează angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primite, informează imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și urmează recomandările acestuia;
 1. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu, potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar;
 2. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de management Integrat Calitate-mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 4. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 5. Elaborează și actualizează procedurile de proces specifice propriilor activități, dacă este cazul;
 6. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 7. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 8. Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul PMG și al SPCLEP Galați.