Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

referent, clasa III, grad debutant – Biroul Cadastru

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 19.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (07.06.2021), respectiv până la data de 28.06.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia/tematica de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, titlul I și titlul II ale părții a V-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului de referent, clasa III, grad debutant

 1. Întocmeşte adrese de răspuns la cererile şi petiţiile înaintate instituţiei noastre de către: petenţi (persoane fizice sau juridice), servicii şi compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi sau alte instituţii şi autorităţi publice, repartizate de şeful ierarhic
 2. Efectuează măsurători, la solicitarea expresă a serviciilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi şi întocmeşte schiţe (de uz intern)
 3. Efectuează măsurători ale terenurilor situate în incinta imobilelor în care există locuinţe cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995, la solicitarea expresă a serviciilor şi compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, întocmeşte schiţe şi efectuează calculele în vederea întocmirii contractelor de închiriere teren cu destinaţia „curte - grădină”, pe care la transmite compartimentelor şi serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi
 4. Efectuează măsurători ale terenurilor libere de construcţii şi întocmeşte schiţe ale acestora pe baza solicitărilor exprese făcute de Compartimentul de specialitate sau a unor terţi în vederea întocmirii contractelor de închiriere teren cu destinaţia „grădină
 5. Verifică amplasamentele, prin identificare pe acte, respectiv în teren a configurației imobilului, stabilirea diferențelor de suprafață din acte față de cea real măsurată în teren pentru imobilele ce fac obiectul emiterii actelor adiționale la contractele de vânzare – cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995
 6. Răspunde din punct de vedere tehnic de exactitatea măsurătorilor efectuate şi a schiţelor întocmite
 7. Răspunde de rezolvarea, în termen legal a corespondenţei ce îi este repartizată de şeful ierarhic
 8. Răspunde de exactitatea şi corectitudinea datelor înscrise în documentele întocmite şi eliberate
 9. Completează și actualizează evidența tehnică a terenurilor proprietatea Municipiului Galați
 10. Participă la programul cu publicul

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate – mediu (SMICM)

 1. Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
 1. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă
 2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate
 4. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora
 5. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie
 6. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană
 7. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor
 8. Să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate
 9. Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari
 10. Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă
 11. Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic
 12. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia
 1. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar
 2. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 3. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriilor activitați
 4. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;
 5. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 6. Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați;

Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora.