Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

  

        ANUNŢ  CONCURS

         Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

șef birou – Biroul Promovare și Cooperare Economică

Cerinţe de ocupare a postului:

 • Să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 07.10.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (07.09.2021), respectiv până la data de 27.09.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia/tematica de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unoe misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

    

Atribuțiile postului de șef birou

1. Organizează vizitele și delegațiile municipalității gălățene în străinătate  și în alte localități din țară, în colaborare cu departamentele implicate în evenimentul respectiv și pregătește documentația necesară deplasării (referat de necesitate de achiziție a biletelor de avion, dacă este cazul, calculul economic estimativ, invitații, materiale de prezentare);

2. Colaborează cu agenții de turism în vederea rezervării și achiziționării de bilete de avion, a cazării la hotel, etc;

3. Ține evidența deplasărilor în străinătate;

4. Semnează ordonanțarea privind plata cotizației către Asociația Tehnopol Galați, în baza raportului de activitate;

5. Întocmește documentele necesare supunerii aprobării în Consiliul Local a proiectelor de hotărâri în domeniul activității biroului;

6. Asigură serviciile de publicitate necesare activității biroului;

7. Asigură primirea și însoțirea delegațiilor străine sosite la Primăria Municipiului Galați;

8. Asigură traducerea documentelor intrate în instituție, în funcție de competențele lingvistice ale angajaților acestui serviciu;

9. Gestionează corespondența cu partenerii și colaboratorii externi ai instituției;

10. Îndrumă pe cei interesați în activitățile lor de investigare, cercetare și cooperare în plan economic;

11. Sprijină transparent și cu echidistanță potențialii investitori interesați de Galați;

12. Menține relațiile de bună colaborare cu reprezentanții orașelor înfrățite cu Municipiul Galați;

13. Gestionează relația, corespondența și evenimentele în parteneriat cu orașele înfrățite cu municipiul Galați;

14. Identifică noi orașe partenere și supune spre aprobare propunerile de înfrățire/colaborare;

15. Supune spre aprobare noile cereri de înfrățire/colaborare venite din partea unor orașe din străinătate;

16. Organizează vizitele oficiale ale delegațiilor străine/misiunilor diplomatice străine în municipiul Galați;

17. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relații cu agenți economici din țară și străinătate, precum și cu unitățile administrative aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria municipiului Galați;

18. Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere;

19. Organizează primirea cetățenilor străini în audiențe (la primar, viceprimari, secretar și directori), conform dispoziției primarului și transmite solicitările formulate spre soluționare la direcțiile și serviciile de resort, urmând emiterea răspunsurilor către petenți în termen de 30 de zile de la formulare;

20. Dezvoltă, propune, sprijină și îndrumă proiectele de investiții și cooperare în ariile de interes pentru municipalitate;

21. Extrage, prelucrează, stochează și diseminează informațiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potențialul de investiții străine în Municipiul Galați;

22. Stimulează, organizează și prezidează întâlniri între reprezentanți ai mediului de afaceri și administrația locală;

23. Contribuie la menținerea relațiilor municipiului Galați cu alte unități administrativ-teritoriale din țară, oferind sprijin în comunicarea cu acestea;

24. Asigură îndosarierea, păstrarea, gestionarea și arhivarea anuală a documentelor biroului;

25. Identifică potențialii investitori și stabilește întâlniri;

26. Reprezintă în lan extern instituția;

27. Organizează și însoțește delegațiile instituției în plan intern și extern;

           Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

14. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 

 1. să verifice însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 2. să se asigure ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006;
 3. să asigure informarea și instruirea ( la locul de muncă și periodică) a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea (după instruirea  la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirii de către lucrători a informațiilor primite;
 4. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5. să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 8. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 9. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 10. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 11. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 13. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 14. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

15. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.

16. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.

17.Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat                   Calitate - Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

18. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

19. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

20. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

21. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

22. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.