Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

referent, clasa III, grad profesional asistent  – Serviciul Evidența Persoanelor

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de balaureat;
 • vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 22.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 8 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (07.12.2021), respectiv până la data de 14.12.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;

Tematica concursului de recrutare cuprinde:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;

 

Atribuțiile postului de referent, clasa III, grad profesional asistent

 

 1. preluarea imaginilor și documentelor necesare eliberării actelor de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie și înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței) răspunzând pentru certificarea identităţii persoanei şi exactitatea datelor înscrise de cetăţeni în formularele utilizate pentru solicitarea eliberării cărţilor de identitate, atât din mediul urban cât şi din mediul rural;
 2. efectuarea deplasărilor pentru preluarea imaginilor și documentelor necesare eliberării actelor de identitate, atât în mediul urban cât şi în cel rural;
 3. înregistrarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, în registrele aferente și completarea acestora cu data înmânării actului de identitate;
 4. accesarea Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor și actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor strict în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 5. întocmirea corespondenţei specifice în dosarele ce le are spre rezolvare (confirmări de fizionomie, verificări în teren, întocmirea dosarelor de persoană majoră, solicitare atribuire coduri numerice personale corecte, Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date și Evidență a Persoanelor, în momentul în care se depistează neconcordanțe în actele de stare civilă, etc.);
 6. soluţionarea lucrărilor repartizate cu respectarea termenelor legale şi având grijă ca rebuturile tehnologice să nu depăşească procentul de 2% admis;
 7. completarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei, la rubrica seria şi numărul actului de identitate eliberat și înmânarea cărții de identitate solicitantului prezent la ghișeul eliberări, care semnează de primire pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 8. participarea la convocări profesionale, la şedinţele cu personalul serviciului pentru prelucrarea legislației în vigoare, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linie de evidenţă a persoanelor;
 9. pregătirea dosarelor cu lucrările primite spre soluționare, în vederea arhivării (aranjarea în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare, pe domenii, conform Nomenclatorului Arhivistic, numerotarea, filarea în registre, etc)
 10. utilizarea în bune condiții a fișelor de evidență locală ale cetățenilor români din Evidența Locală Manuală aflată în conservare la Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 11. întocmirea și păstrarea, actualizată la zi, a mapei individuale cu reglementări din acte normative, metodologii de lucru, instrucțiuni transmise de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și orice alte prevederi care reglementează activitatea de evidență a persoanelor.

2. Atribuții specifice:

 

 1. actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informații din comunicările de nașteri;
 2. actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informații din comunicările din modificări intervenite asupra datelor de stare civilă;
 3. actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informații privind dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate;
 4. actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informații privind  decesul cetăţenilor români;

 

3. PE LINIA ASIGURĂRII ACCESULUI ŞI A RESPECTĂRII NORMELOR DE PROTECŢIE A DATELOR CONFORM REGULAMENTULUI U.E. 2016/679 PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSOANAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIEA ACESTOR DATE:

 1. zona în care funcţionează tehnica de calcul se va marca în mod corespunzător, specificându-se faptul că sunt prelucrate date cu caracter personal, aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679 şi supuse normelor de securitate impuse de Ordinul 52/2002 al Avocatului Poporului;
 2. se interzice multiplicarea documentaţiei în vederea difuzării către terţe persoane;
 3. se interzice furnizarea de informaţii şi date din baza de date de evidenţă a persoanelor în afara cadrului legal;
 4. monitoarele nu vor fi poziționate cu ecranul spre intrare;
 5. este interzisă lăsarea echipamentelor în funcţiune sau nesupravegheate pe perioada lipsei de la locul de muncă fără a fi parolate;
 6. fiecare utilizator va avea stabilit, cu acordul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date şi Evidenţă a Persoanelor, un cod utilizator şi o parolă cunoscute doar de către operatorul în cauză;
 7. se interzice deschiderea unei sesiuni de lucru prin folosirea altui cod utilizator şi parolă decât cele proprii;
 8. Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;