Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad  profesional superior – Serviciul Închirieri Terenuri

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe economice;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 12.04.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (10.03.2022), respectiv până la data de  29.03.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a V-a integral, partea a VI-a – titlul I și titlul II, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr. 187/15.04.2021 privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții executate fără autorizație de construire;
 • HCL nr. 409/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Galați;
 • HCL nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați;

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a V-a integral, partea a VI-a – titlul I și titlul II, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr. 187/15.04.2021 privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții executate fără autorizație de construire;
 • HCL nr. 409/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Galați;
 • HCL nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați;

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional superior

 1. Asigură evidența documentațiilor depuse pentru închiriere teren/actualizarea contractelor în desfășurare.
 2. Solicită informații privind regimul juridic al terenului, pentru documentațiile depuse ce au ca obiect închiriere teren.
 3. Întocmește contracte de închiriere teren, gestionează pe baza de user și parole unice baza de date electronice și actualizează registrul unic al contractelor.
 4. Efectuează verificări în teren în ceea ce privește contractele de închiriere gestionate, întocmește procese verbale de constatare cu cele identificate în teren și înaintează către compartimentele de specialitate propuneri de emitere a Dispoziției de desființare pe cale administrativă;
 5. Sprijină proiectele de restructurare/sistematizare urbană aprobate de Consiliul local, emite notificări de încetare a contractelor de închiriere gestionate și asigură evidența (fizică și electronică) a acestora;
 6. Generează lunar raportul lista debitelor generate într-o perioadă și asigură transmiterea acestuia către compartimentele de specialitate.
 7. Generează și urmărește lunar raportul situaţie contracte/direcţie. Asigură evidenţa electronică a raportului generat pentru direcţiile contractuale gestionate.
 8. Identifică în raportul situaţie contracte/direcţie titularii de rol cu debite restante, la data de 31 decembrie a anului anterior;
 9. Generează raportul somație și eliberează trimestrial  către titularii de rol cu debite restante, la data de 31 decembrie a anului anterior;
 10. Asigura evidența electronică și fizică a somațiilor transmise, inclusiv din punct de vedere a confirmărilor de primire;
 11. În cazul neconformării la somațiile de plată emise, după termenul indicat, întocmește dosarul conținând materialul probator în vederea promovării acțiunilor în instanțele de judecată, pentru recuperarea debitelor restante, conform procedurii comune de lucru nr. 22088/08.04.2019;
 12. Asigură evidența electronică și fizică a dosarului conținând materialul probator, pentru recuperarea debitelor restante, completându-l cu Sentința Civilă;
 13. Asigură clarificarea situației contractuale a titularilor de rol cu debite restante, prin conformarea la dispozițiile sentințelor civile primite;
 14. Întocmește documentele necesare pentru compensarea/restituirea unor sume reprezentând chirie teren;
 15. Întocmește documentația necesară promovării în Consiliul Local a propunerilor de închiriere teren, conform dispozițiilor legale în vigoare.
 16. Rezolvă corespondența și sarcinile repartizate;
 17. Este responsabil de legalitatea actelor emise;
 18. Este responsabil de cunoașterea legislației în vigoare, necesară rezolvării sarcinilor ce îi revin;
 19.  Este responsabil de păstrarea, în condiții corespunzătoare, a documentelor emise, pentru a evita deteriorarea sau dispariția acestora, inclusiv arhivarea lor;
 20.  Sesizează imediat superiorul ierarhic, în cazul dispariției unor documente;
 21. Este responsabil de porpunerea spre clasare a unor documentații și implicit, de predarea acestora către Arhiva Instituției

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 1.  Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, conform legislației în vigoare, astfel :
 1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât și la celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă, cu care intră în contact;
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 5. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoană;
 7. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atâta timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 8. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
 10. Să nu părăsească locul de muncă, fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. Să efectueze controlul medical periodic și să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primate să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și să urmeze recomandările acestuia;
 1. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar;
 2. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 3. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 4. Elaborează și actualizează procedurile de proces specifice propriilor activități, dacă este cazul;
 5. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 6. Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul PMG și al SPCLEP Galați.
 7. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;