Anunț concurs de recrutare!!

Mihaela Neagu

Primăria municipiului Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați:

inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Condiții generale de ocupare a postului:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condițiile legii;

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condiţiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Cerinţe specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 10.04.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 10.03.2023-29.03.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Neagu Mihaela – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul I și Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlul I și Titlul VII, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 227/2015 privind  Codul fiscal, Titlul I și  Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlul I și Titlul VII, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de inspector, clasa I, grad profesional superior

 • Gestionează documentele/declarațiile fiscale prelucrate, până la momentul predării către arhiva Primăriei municipiului Galați, conform nomenclatorului arhivistic;
 • Asigură și răspunde de gestionarea corectă a evidenței privind plătitorii de impozite și taxe locale, persoane fizice și juridice, în sistemul de evidența și prelucrare automată a datelor Localtax;
 • Realizează închiderea/deschiderea anului fiscal prin preluarea listei de ramășite și plusuri din anul precedent și instituirea debitelor pentru noul an, ținându-se cont de modificarea constanțelor fiscale, conform actelor normative adoptate la nivel național sau local (termenele de plată, coeficienți de impunere, nivelul taxelor, indexări, nivelul majorărilor de întarziere, etc);
 • Efectuează activitatea de prelucrare automată a datelor culese din declarațiile și documentele fiscale, în vederea întocmirii evidenței analitice și sintetice a obligațiilor de plata către bugetul local, datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice, precum și a încasării acestora prin programul informatic LOCALTAX;
 • Definește și/sau modifică în aplicația informatică parametrii funcționali, denumirea arterelor, numerele poștale, încadrarea pe zone de impunere a teritoriului municipiului Galați, codurile de debit, atributele acestora, ordinea de stingere a creanțelor fiscale, cotele de majorare, etc., conform reglementărilor adoptate;
 • Verifică și prelucrează în aplicația informatică declarațiile fiscale/ scădere privind impozitul pe mijloacele de transport, întocmește borderourile de scădere pentru debite cu termene scadente începând cu 01.01.2008, prelucrează declarații fiscale/deconturi privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, în cazul persoanelor fizice/juridice cu excepția declarațiilor fiscale pentru bunuri imobile. Vizează contracte de înstrăinare dobândire mijloace de transport și aplică numărul de evidența REMTII;
 • Acordă și/sau suspendă accesul și stabilește atributele de lucru ale utilizatorilor;
 • Îndeplinește formalitătile și prelucrează în aplicația informatică anularea creanțelor bugetare potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • Întocmește, la închiderea anului fiscal, situațiile centralizatoare pentru pregătirea operațiunilor privind deschiderea anului fiscal următor;
 • Debitează lunar la rolurile fiscale contravaloarea penalităţilor în baza borderourilor întocmite şi transmise de către serviciul de specialitate si confirmă în termen de 1 zi lucrătoare, Serviciului Contabilitate Venituri precum şi serviciului de specialitate, debitarea în vederea emiterii facturii;
 • În cazul persoanelor juridice/fizice aflate în insolvenţă/lichidare conform evidenței fiscale, comunică în aceeaşi zi Compartimentului Contestaţii şi Lichidări Judiciare toate documentele justificative care stau la baza debitării penalităților, în vederea solicitării înscrierii la masa credală, pentru a se evita depăşirea termenului de depunere a cererilor de creanţe, stabilit de judecătorul sindic şi decăderea din dreptul de a fi înscrişi la masa credală, conform dispoziţiilor legii insolvenţei, cu consecinţa nerecuperării sumelor;
 • Analizează și întocmește, conform prevederilor legale, din oficiu sau la cerere, decizia de transfer a unor sume de la bugetul local al municipiului Galați către alte bugete, în situația în care plata s-a efectuat prin încasare la ghișeu/pos sau prin Sistemul național electronic de plată on-line, a impozitelor și taxelor și este evidențiată la rolul nominal unic;
 • Asigură furnizarea/preluarea de informații către/de la autorități și instituții publice, în limita și competențele stabilite prin protocol;
 • Asigură actualizarea permanentă și furnizează către Sistemul național electronic de plată on-line a impozitelor și taxelor locale, informațiile aferente obligațiilor de plată datorate bugetului local Galați de către  contribuabili persoane fizice și juridice;
 • Prelucrează plăţile efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată on-line a impozitelor și taxelor și a statiilor SelfPay;
 • Încasează în numerar sau prin POS impozite, taxe și alte venituri locale, conform evidenței analitice din programul informatic LOCALTAX, emite chitanțe pentru sumele încasate, întocmește borderourile zilnice de încasări, întocmește registrul de casă zilnic și predă pe baza foii de vărsământ, sumele încasate la Trezoreria municipiului Galați;
 • Actualizează permanent datele de identificare din evidența fiscală privind domiciliul fiscal sau reședința contribuabililor persoane fizice și juridice, la solicitarea contribuabililor sau prin consultarea aplicației informatice PatrimVen;
 • Întocmește, emite și eliberează, certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice;
 • Eliberează fotocopii ale documentelor deținute în administrarea serviciului, la solicitarea contribuabililor, în condițiile și termenele prevăzute de lege;
 • Aplică sancțiuni contravenționale pentru nedepunerea/depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale;
 • Asigură întocmirea rapoartelor și situațiilor statistice si transmite periodic situații centralizatoare solicitate de conducere;
 • Întocmește și comunică în termenul legal, în limita atribuțiilor de serviciu răspunsuri în conformitate cu legislația în vigoare, la toate solicitarile contribuabililor și a diferitelor instituții;
 • Asigură întocmirea operațiunilor necesare înregistrării în evidența fiscală a încasărilor efectuate prin intermediul platformei electronice www.ghiseul.ro și stațiile SelfPay.

         Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

a) Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

b) Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

c) Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

d) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

e) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

g) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

h) să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

j) să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

k) să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

l) dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

Afișat în data de 10 martie 2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.