Anunț concurs de recrutare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Închirieri Terenuri

Condiții generale de ocupare a postului:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Cerinţe specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramurile de științe: științe economice; științe juridice, științe administrative
 • vechime minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 20.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 05.05.2023-24.05.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea a V-a, titlul I, cap. III, secțiunea 3 și 4, partea a V-a, titlul I, cap. III, partea a VI-a – titlul I și titlul II, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr. 568/29.09.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea terenurilor, proprietate publică sau privată a Municipiului Galați;
 • HCL nr. 187/15.04.2021 privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții executate fără autorizație de construire;

Tematica concursului de recrutare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, partea a V-a, titlul I, cap. III, secțiunea 3 și 4, partea a V-a, titlul I, cap. III, partea a VI-a – titlul I și titlul II, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr. 568/29.09.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea terenurilor, proprietate publică sau privată a Municipiului Galați;
 • HCL nr. 187/15.04.2021 privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții executate fără autorizație de construire;

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional asistent

 1. Asigură evidența documentațiilor depuse, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru închirierea proprietatea unității administrativ-teritoriale;
 2. Solicită serviciilor de specialitate titlurile de proprietate pentru terenurile solicitate în scopul închirierii;
 3. Întocmește contracte de închiriere teren și gestionează evidența lor, pe bază de user și parolă;
 4. Creează debit pentru contractele gestionate și urmărește încasarea acestuia;
 5. Întocmește și înaintează serviciilor de specialitate, lunar, situația încasărilor pentru contractele gestionate;
 6. Întocmește notificări în cazul în care constată nerespectarea clauzelor contractuale, de către titularii contractelor gestionate;
 7. Actualizează tarifele aferente chiriilor contractelor gestionate;
 8. Rezolvă corespondența și toate sarcinile repartizate;
 9. Păstrează în condiții corespunzătoare documentele gestionate pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora, inclusiv arhivarea lor;
 10. Cunoaște legislația în vigoare necesară rezolvării sarcinilor ce îi revin;
 11. Sesizează superiorul ierarhic în cazul dispariției unor documente;
 12. Răspunde în condițiile legii pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 13. Este responsabil de cunoașterea și respectarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare și de Ordine Interioară, a Codului Etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual, în vigoare;
 14. Este responsabil de cunoașterea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, în vigoare;
 15. Este obligat să respecte documentația SMICM, publicată în rețeaua intranet a Primăriei Municipiului Galați, la adresa serv-cl2/SMICM Primăria Galați/Documente în vigoare;
 16.  Este responsabil de elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale/de proces, specifice propriei activități;
 17. Este responsabil de identificarea, evaluarea și actualizarea riscurilor specifice propriei activități și le comunică în vederea actualizării Fișei de Evaluare a Riscurilor (F1-PP55);
 18. Îndeplinește orice alte sarcini, din sfera sa de competență, stabilite de Primar, Directorul Direcției Patrimoniu, Șeful Serviciului Închirieri, Concesiuni, Vânzări terenuri, cabinete medicale

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, în calitate de lucrător:

 • Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât și la celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 • Să utilizeze corect echipamentele de muncă, cu care intră în contact;
 • Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 • Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 • Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 • Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoană;
 • Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atâta timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 • Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 • Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
 • Să nu părăsească locul de muncă, fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 • Să efectueze controlul medical periodic și să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primate să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și să urmeze recomandările acestuia;

Afișat în data de 05.05.2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.