Anunț examen de promovare în grad profesional

Teofania Toporau

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 21.11.2022, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 20.10.2022 – 08.11.2022, şi conţin în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Închirieri Terenuri:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – Secțiunile 3 și 4 din Cap. III, Titlul I, partea a V-a, cap. III, titlul II, partea a V-a, titlul I și titlul II din partea a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului;
 • Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Legea nr. 263/20222 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: - Titlul IX – Impozitele şi taxele locale;
 • H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Promovare și Cooperare Economică:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236 307713,  e-personal@primariagalati.ro.

Afișat în data de 20 octombrie 2022, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.