Anunț examen promovare în clasă

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior care au absolvit o formă de învățământ superior, din cadrul Compartimentului Registratură Internă, Arhivă Proprie Operațională.

         Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 02.03.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54.

         Funcționarii publici care îndeplinesc condițiile de înscriere la examen trebuie să prezinte o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă însoțită de diploma de licență, respectiv diploma de absolvire, sau, după caz, adeverință care să ateste absolvirea studiilor, în termen de 5 zile de la data afișării anunțului.

Bibliografia de examen

- Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul I și Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;