Arendarea prin licitație publică a unui teren !!

Administrator

 1. Informaţii generale privind arendator, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
   Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel: 0236-307-718, Fax : 0236/461.460, E-mail : contracte.teren@primariagalați.ro
 2. Informaţii generale privind obiectul arendării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie arendat:  
  Teren extravilan, în suprafață de 641.12 ha situat în extravilanul comunei Vădeni, jud. Brăila și se identifică în cartea funciară a municipiului cu numerele cadastrale : 1157, 1168, 2212, 2214, 2216, 2218, 4785, 72351, 72352, 72393, 72397, 72399, 72400, 72403, 72409, 72410, 72411, 72412, 72419, 72421, 72477, 72480, 72485, 72486, 72491, 72492, 72745, 73520, 73522, 73597, 74355.  Conform HCL nr, 214/30.03.2022 terenul se arendează  în scop agricol. Terenul aparține domeniului public al municipiului Galați conform HCL nr. 679/21.12.2021, privind completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare. Arendarea se face conform dispozițiilor art. 1778, alin. (1) și (2) și art. 1836-1850 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, str. Domnească, nr. 54, județul Galați;
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 2500 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Galați.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.05.2022, ora 13.00.
 4. Informaţii privind ofertele: persoana de contact: Mardare Petru Eugen.
  • Data limită de depunere a ofertelor:24.05.2022, ora 14.00.
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr.54, Registratura Generală, județul Galați;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa de deschidere a ofertelor: 25.05.2022, ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului Galați, localitatea Galați, str. Domnească, nr. 54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, Jud. Galați, tel : 0236-412-130, email: tr-galați-comunicare@just.ro