Lista documentelor de interes public

System Administrator

I. DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA SI LUCRARI PUBLICE
 

  SERVICIUL INVESTITII

 • Programul anual de investitii
 • Planul anual de reparatii imobile
 • Planul anual de reparatii unitati de invatamant

  BIROUL DE COORDONARE LUCRARI SI INTERVENTII

 • situatii de lucrari
 • caiete de sarcini

  DIRECTIA DE PROIECTE SI FINANTARI EXTERNE

 • Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galati 2016 - 2025
 • Planul de Mobilitate Urbana Durabila Galati
 • Planul de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Galati
 • Situatia proiectelor cu finantare nerambursabila.

II. DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE
 

 • Serviciul datoriei publice locale
 • Gradul de indatorare.
 • Registrul datoriei publice locale
 • Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct
 • Bilantul contabil
 • Bugetul municipiului

III. DIRECTIA GENERALA IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI LOCALE
 

SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE SILITA, AMENZI

 • Anunt privind vanzarea pentru bunuri mobile/imobile, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
 • Anunt colectiv de publicare somatii si titluri executorii, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;
 • Anunt comunicare acte administrative prin publicitate, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedură Fiscala;
 • Notificari persoane fizice / persoane juridice, in limitele prevazute de Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala;

SERVICIUL INCHIRIERI, CONCESIUNI SI VANZARI TERENURI, PROPRIETATEA MUNICIPIULUI

 • Caiete de sarcini

IV. DIRECTIA GENERALA RELATII PUBLICE EVENIMENTE PUBLICE SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
 

DEPARTAMENT RELATII EXTERNE SI PROTOCOL

 • acorduri cu orasele infratite cu Municipiul Galati;

DIRECTIA RELATII PUBLICE

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL, GHISEU UNIC>

 • raportul anual privind accesul la informatiile de interes public;
 • raportul anual privind modul de solutionare al petitiilor;

BIROUL INVATAMANT, CULTURA, TURISM, AGREMENT, SPORT, CULTE, SANATATE SI EVENIMENTE

 • registru O.N.G.-uri cu finantare de la Primaria Municipiului Galati, conform cu O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

V. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

 • Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Galati;

VI. INSTITUTIA ARHITECT SEF
 

SERVICIUL STRATEGIE SI DEZVOLTARE URBANA

Compartiment P.U.G./P.U.Z./P.U.D.

 • Documentatii de urbanism initiate de autoritatea administratiei publice locale (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.);
 • Documentatii de urbanism initiate de investitori privati (P.U.Z., P.U.D.);
 • Propuneri de proiecte si regulamente in domeniul dezvoltarii urbane;

Compartiment Nomenclatura Urbana

 • Nomenclatura stradala din municipiului Galati

Compartiment Banca de Date - GIS

 • Delimitarea Sectiilor de Votare in municipiul Galati;
 • Harta de zgomot ambiental a municipiului Galati si rapoartele de specialitate;
 • Planul de actiune impotriva zgomotului la nivelul municipiului Galati.

DIRECTIA AUTORIZARI CONSTRUCTII

 • Lista certificatelor de urbanism;
 • Lista autorizatiilor de construire/desfiintare.

VII. CABINET PRIMAR
 

BIROUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE

 • Organigrama;
 • Statul de functii nenominal;
 • Declaratii de avere si de interese ale personalului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Galati si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, cu exceptia informatiilor cu caracter personal.

BIROU AUDIT INTERN

 • Normele metodologice proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern la nivelul Municipiului Galati;
 • Carta auditului public intern;
 • Planurile multianuale si anuale de audit public intern;
 • Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern desfasurata la nivelul Municipiului Galati.

BIROUL DE MANAGEMENTUL CALITATII SI CONTROL INTERN

 • Declaratia de politica si angajamentul Primarului municipiului Galati in domeniul integrat calitate-mediu;
 • Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu;

COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATISTA

 • Raportul anual privitor la intreprinderile publice aflate in subordine, in coordonare, sub autoritate ori in portofoliu;

BIROU ACHIZITII PUBLICE

 • Extras programul anual al achizitiilor publice, conform legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice
 • Dosarul achizitiei publice, cu exceptia informatiilor confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, intocmit in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice

VIII. SECRETAR
 

 • acte administrative cu caracter normativ (Hotarari ale Consiliului Local Galati si Dispozitii ale Primarului)e

BIROUL REGISTRUL AGRICOL

Registrul agricol:

 • oferta de vanzare si lista preemptorilor la vanzarea terenurilor din extravilanul municipiului Galati, conform prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan;

Arhiva

 • nomenclator arhivistic