Regulament pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, funcționarea și postutilizarea construcțiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galați

System Administrator

Capitolul I - Prevederi generale

  ART.1

  Art. 1 - Procedura de autorizare, realizare, functionare si desfiintare a constructiilor, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu este reglementata prin Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, respectiv prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata.
  ART. 2 - (1) Prezentul Regulament completeaza cadrul legislativ general privind amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu.
  (2) In vederea asigurarii unei imagini urbane coerente, reprezentative, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, precum si pentru imbunatatirea calitatii peisajului in municipiul Galati, se stabilesc prin prezentul Regulament conditiile pentru amplasarea, proiectarea, autorizarea, executarea, functionarea si postutilizarea constructiilor cu caracter provizoriu in municipiul Galati, zonele de amplasare (cu restrictii si / sau fara restrictii), respectiv drepturile si obliga?iile care revin proprietarilor constructiilor cu caracter provizoriu.
  ART. 3 - (1) Autoritatea competenta pentru emiterea autorizatiilor de construire pentru amplasarea constructiilor cu caracter provizoriu pe teritoriul municipiului Galati este primarul municipiului Galati, conform prevederilor art. 4, lit. (b) din Legea 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.
  (2) Primarul municipiului Galati si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor pentru amplasarea constructiilor cu caracter provizoriu pe teritoriul municipiului Galati si sa aplice sanctiunile prevazute de lege.
  ART. 4 - Prevederile prezentului Regulament se aplica autoritatilor administratiei publice locale, proprietarilor si beneficiarilor constructiilor cu caracter provizoriu.
  ART. 5 - (1) Prezentul Regulament este elaborat in temeiul prevederilor legislatiei prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament.
  (2) In intelesul prezentului Regulament, termenii si expresiile au semnificatiile conform Anexei 2 parte integranta din prezentul Regulament.

Vezi fișierele atașate