Vânzarea prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a Municipiului Galați !!

Administrator

 1. Informații generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
  Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr.54, camera 106, Telefon: 0236/307.743, Fax: 0236461460, Email: licente@primariagalati.ro, persoanele de contact: Manu Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;
 2. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie supus vânzării:
  • Teren intravilan, în suprafață de 100 mp, situat în strada Alexandru Cernat nr. 57A, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 133070, nr. cadastral  133070, liber de construcții
  • Teren intravilan, în suprafață de 207 mp, situat în strada Mioriței nr. 45, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în cartea funciară a municipiului nr. 125755, nr. cadastral  125755, liber de construcții.  Vânzarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 217 din data 30.03.2022, respectiv nr. 218 din data de 30.03.2022.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc  în caietele de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentațiile de atribuire se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați.
  • Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, localitatea Galați, strada Domnească, nr.54, camera 106, județul Galați.
  • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la casieria primăriei.
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 19.05.2022, ora 14:00
 4. Informații privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor este: 27.05.2022, ora 12:00
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este: 31.05.2022, ora 15:00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro