Anunt concurs de promovare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

șef birou, grad II – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de științe: științe administrative, specializarea administrație publică;
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 14.10.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv, în perioada 14.09.2021-04.10.2021.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1 din 10 ianuarie 2018, Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări;
 • H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • Programul Operațional Regional 2021-2027 - Obiective de politică, Axe prioritare, Acțiuni, Activități eligibile;
 • Planul Național de Recuperare și Reziliență - Structura pe piloni, activități eligibile;
 • Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027 - Priorități, Acțiuni ce pot fi finanțate în cadrul priorităților;
 • H.G. nr. 399 din 27 mai 2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului vacant de șef birou:

1. Coordonarea activității și personalului Biroului de Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare;

2. Coordonarea întocmirii aplicaţiilor pentru finanţare, conform legislaţiei naţionale, a ghidurilor solicitantului şi stabilirea procedurii interne a direcţiei de proiecte şi finanțări externe;

3. Identificarea problemelor economice şi sociale ale municipiului care intră sub incidenţa asistenţei acordate de U.E.;

4. Coordonează și organizează activități de identificare, selectare și procurare a surselor informaționale privitor la Programele Operaționale sau a altor surse de finanțare nerambursabilă;

5. Analiza ofertelor şi studiilor de proiecte cu posibilităţi de finanţare de interes pentru comunitate;

6. Coordonarea întocmirii previziunilor de finanţare, programând alocările financiare, proiectele prioritare şi programul desfăşurării achiziţiilor publice;

7. Iniţierea şi dezvoltarea de contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală;

8. Coordonarea verificării conformităţii documentaţiilor tehnico – economice necesare întocmirii aplicaţiilor cu grilele de evaluare stabilite prin ghidurile specifice;

9. Coordonarea pregătirii documentelor suport ce vor fi anexate la aplicaţiile de finanţare;

10. Supraveghează îndeplinirea de către contractori a obligaţiilor asumate în conformitate cu contractul şi caietul de sarcini/specificaţiile tehnice;

11. Coordonarea întocmirii rapoartelor asupra proiectelor, pe care le prezintă periodic Primarului, Consiliului Local, precum şi finanţatorilor;

- Îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin în cadrul Unităţilor de Implementare a Proiectelor;

12. Controlul rezolvării corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;

13. Urmăreşte realizarea obiectivelor calităţii în cadrul Biroului pe care îl conduce;

14. Răspunde de îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin din procedurile şi instrucţiunile de execuţie aferente activităţilor din Biroul pe care îl conduce;

15. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. să verifice însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului ;
 2. să se asigure ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006;
 3. să asigure informarea și instruirea ( la locul de muncă și periodică) a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea (după instruirea  la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirii de către lucrători a informațiilor primite;
 4. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5. să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 8. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 9. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 10. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 11. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 13. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 14. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

16. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.

17. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.

18.Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

19. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

20. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

21. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

22. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

23. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.