Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Odinea de zi a ședinței ordinare a Consiliul Local al Municipiului Galați,

joi, 29.07.2021, orele 14:00

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Beldie Ioan, nr. 13;
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18, Aleea Nina Cassian, nr. 35;
3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/26.06.2019  privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați  - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești";
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Rășinari, nr. 1;
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8,  b-dul George Coșbuc, nr. 242;
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 10, str. Domnească, nr. 230;
7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 172/29.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietate a  Municipiului Galați;
8.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
9.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 186/27.04.2017 privind participarea Consiliului Local al municipiului Galați la finanțarea proiectului de investiții „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020” , cu modificările și completările ulterioare;
10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea  H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;
11.    Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile – terenuri, din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați;
12.    Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 407 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutier de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, cu modificările si completările ulterioare;
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32,  str. Piața Falezei, nr. 35;
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1,  str. Traian, nr. 444;
15.    Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Gerului, nr. 13;
16.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați,  situat în Cartier Micro 19, Aleea Comerțului, str. Strungarilor,       nr. 4G,  Lot 1;
17.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 68-S14;
18.    Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Galați la Asociația cimitirelor semnificative din Europa;
19.    Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021;
20.    Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică Romania S.A., pentru un teren, proprietate publică a municipiului Galați;
21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați, pentru activitatea managerului din perioada 01.01.2020-31.12.2020;
22.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă, a unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 244-B;
23.    Proiect de hotărâre pentru  modificarea H.C.L. nr. 112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați, nr. 7, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 531, Municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare;
24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial - I și II anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;
25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Galați;
26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, Aleea Migdalelor, nr. 3;
27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, Aleea Crivățului, nr. 1 A;
28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Cetățeanul Ioan,   nr. 3E;
29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
30.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință în cote indivize  a terenului aferent blocului DL 2 din Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4, Mazepa II;
31.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Brăilei, nr. 185, bl. B2, scara 2, parter;
32.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Cartier Aurel Vlaicu, str. Basarabiei, nr. 142, bl. N3A,      scara 3, parter;
33.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
34.    Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a  mijloacelor fixe Rețea de distribuție apă de tip inelat și Rețea canalizare menajeră amplasate în interiorul complexului rezidențial delimitat de strada 13 Decembrie – strada 9 Mai – strada Crinului, precum și predarea acestora în concesiune către Societatea Apă Canal S.A. Galați;
35.    Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;
36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați" Cod SMIS 143449 și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;
37.    Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;
38.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor, nr. 35, bl. SD3B;
39.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;
40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați;
41.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați şi administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galaţi, către Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi;
42.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul "Amenajare imobil str. 1 Decembrie 1918, nr. 25";
43.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului  Galați pe anul 2021 - trimestrul II;
44.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2021;
45.    Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 100/24.02.2021 privind aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilităților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și a actului adițional la contractul nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb S.A., cu modificările și completările ulterioare;
46.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA;
47.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare finală și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului  Teatrului  Național de Operă și Operetă "Nae Leonard" Galați asigurat în perioada 2017-2021;
48.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Financiar - Creșe Galați;
49.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Democrației, nr. 18;
50.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Săliște, nr. 18A;
51.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Poșta Veche, nr. 65;
52.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Traian nr. 85C;
53.    Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați, Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al Municipiului Galați și Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” a Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați;
54.    Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe Bdul. Siderurgiștilor, nr. 45K;
55.    Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe Str. Portului nr. 39A;
56.    Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe Str. Portului nr. 39B;
57.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil - teren și construcție, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe Bdul. Siderurgiștilor  nr. 45E;
58.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.  nr. 499/18.09.2018 pivind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare;
59.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere” Galați;
60.    Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați;
61.    Interpelări, intervenții, cereri;
62.    Diverse.