Proiecte de Hotărâri

System Administrator

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Galați,

marți, 31.01.2023, ora 15:00

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4,  str. Aprodul Purice, nr. 1B;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 24, Calea Smârdan, nr. 60A;
 3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ”Piațeta Florilor de Tei” în ”Piațeta Ecaterina [Cocuța] Conachi";
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Aleea Iorgu Iordan” unui drum de acces, proprietate publică a Municipiului Galați;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, T54, P224/1;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în extravilanul municipiului Galați, T93, P329;
 7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului - teren si asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Bazin de înot didactic și agrement”  municipiul GALAȚI, județul Galați”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Tineretului II,  nr. 8A;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 392/10.08.2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creșterea performanței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Spiridon” Galați;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul” Renovarea integrată a Teatrului Dramatic ”Fani Tardini“ Galați”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ”Consolidare Grădinița cu program normal nr. 26”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de baza ale funcțiilor contractuale aferente familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Cantinei de Ajutor Social Galați;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 117/24.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare si analiza a propunerilor de proiecte/programe sportive inițiate de către organizațiile sportive, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
 14. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliul de administrație al societății Gospodărire Urbana S.R.L. Galați;
 15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galați, situat în județul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/1/1;
 16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate a municipiului Galați, situat în județul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/2/1;
 17. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea în două loturi a unui  teren,  proprietate a municipiului Galați, situat în județul Brăila, comuna Vădeni, Tarla 18, Parcela 87 – Lot 1/1/1/2;
 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, Arhiepiscopiei Dunărea de Jos - Parohia “Sfântul Nectarie - Barboși”, a unor terenuri situate in municipiul Galati, strada Luna Siretului, Lot 2, respectiv Tarla 221, Parcela 1476,    Lot 2;
 19. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2023-2024;
 20. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Galați la rețeaua “Construirea Europei cu consilieri locali”;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea  „Planului  de  acțiuni sau lucrări  de  interes  local ce vor fi executate de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și cele prevăzute de Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea  drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare’’, pe  anul  2023;
 22. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Galați în domeniul public al Comunei Pechea;
 23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, în vederea scoaterii din funcțiune şi casării, a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Societății Calorgal S.R.L.;
 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Direcției de Asistenţă Socială a Municipiului Galați;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unor servicii conexe serviciilor de utilități publice realizate de către Societatea CALORGAL S.R.L. Galați;
 26. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere, asupra terenului situat pe strada Calea Prutului nr. 17, lot 2/2, proprietate privată a municipiului Galați;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Galați nr. 69410/01.04.2022;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. General Alexandru Cernat, nr. 32;
 30. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat în Micro 16, acces bloc B12;
 31. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;
 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. G-ral Alexandru Cernat, nr. 57;
 34. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Serviciului Public Ecosal Galați;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice - Centrul Alzheimer din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale și/sau susținătorii lor legali;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii Centrului Rezidențial de Îngrijire și Asistență Persoane Dependente din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale și/sau susținătorii lor legali;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilita pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și/sau susținătorii lor legali;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” și susținătorii legali ai acestora;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Stefan cel Mare și Sfânt” și susținătorii legali ai acestora;
 40. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 41. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 42. Interpelări, intervenții, cereri; 
 43. Diverse.