Anunt concurs de promovare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

șef birou, grad II – Biroul Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 25.10.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv, în perioada 24.09.2021-13.10.2021.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanță de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările si completările ulterioare.

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului vacant de șef birou:

 1. 1. Coordonează activitatea Biroului Protecția Mediului, Monitorizare și Reglementare cu privire la:
 1. comisia tehnică constituită la nivelul administrației publice locale conform legislației aplicabile privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;
 2. realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute în Planul Local de Acţiune pentru Mediu, potrivit termenelor stabilite în sarcina municipiului şi a Primăriei Municipiului Galaţi;
 3. organizarea campaniilor de informare şi educare pentru a încuraja participarea populaţiei la colectarea deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice şi pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de reutilizare, tratare şi valorificare, cel puțin o dată pe an;
 4. supunerea spre aprobarea Consiliului Local Galați a proiectelor de hotărâre în domeniul specific biroului cu privire la stabilirea modalității de gestiune, aprobarea și modificarea/completarea regulamentelor și a caietelor de sarcini, indicatori de performanță;
 5. gestionarea și administrarea serviciilor de utilități publice pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii;
 6. modul în care se asigură relațiile cu autoritățile de reglementare (A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R.) sau de alte autorități în domeniul serviciilor de utilități publice și în domeniul protecției mediului, în conformitate cu prevederile legale;
 7. ducerea la îndeplinire a obligațiilor și hotărârilor administrației publice locale privind protecția mediului și serviciile comunitare de utilități publice;
 8. colaborarea în vederea verificării și actualizării sistemului informatic de evidență a spațiilor verzi din intravilanul municipiului Galați;
 9. gestionarea propunerilor și execuției bugetului aferent activităților direcției, prin realizarea și actualizarea Planului anual al achizițiilor;
 10. monitorizarea activităților de arhivare și gestionare a documentelor create de compartimentele funcționale ale direcției, conform legislației în vigoare și nomenclatorului arhivistic al instituției.
 1. Analizează şi rezolvă cu profesionalism şi promptitudine sarcinile prevăzute pentru activitatea pe care o gestionează;
 2. Identifică, din proprie iniţiativă sau ca urmare a sesizărilor scrise şi verbale, problemele ce țin de activitatea gestionată;
 3. Primeşte, examinează şi repartizează zilnic corespondenţa, analizează, face constatările necesare şi propune măsuri de rezolvare și urmărește modul de soluționare în termenul legal (în cel mai scurt timp, fără a depăşi 30 de zile de la data înregistrării corespondenței);
 4. Conlucrează cu responsabilii celorlalte compartimente funcționale în vederea rezolvării problemelor constatate privind protecția mediului și serviciile comunitare de utilități publice;
 5. Colaborează cu societăţile care au contracte de prestări servicii cu Primăria pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate;
 6. Comunică şefului ierarhic, stadiul în care se află cu sarcinile repartizate şi se consultă cu privire la neclarităţile apărute;     
 7. Îmbunătățește în mod continuu abilităţile şi pregătirea profesională, cunoaște  şi aplică legislaţia în domeniu fiind la curent cu reglementările noi apărute;
 8. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform dispoziţiilor Primarului;
 9. Întocmește propuneri de buget pentru activitatea repartizată;
 10. Păstrează şi menţine în parametri tehnici, bunurile din inventarul propriu;
 11. Execută orice alte sarcini repartizate de către superiorii ierarhici la primirea acestora în scris sau în sistem electronic;
 12. Prezintă și susține personal în vederea verificării, documentele gestionate pentru desfășurarea activității Serviciului Audit Intern, Controlul Financiar Preventiv, Curţii de Conturi și altor structuri de control.

           Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

14. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. să verifice însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului ;
 2. să se asigure ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006;
 3. să asigure informarea și instruirea ( la locul de muncă și periodică) a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea (după instruirea  la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirii de către lucrători a informațiilor primite;
 4. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5. să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 8. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 9. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 10. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 11. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 13. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 14. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

15. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar;

16. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare;

17.Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat                   Calitate - Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

18. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

19. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

20. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

21. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

22. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.