Anunt concurs de promovare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcţiei publice de conducere vacante cu durată normală a timpului de lucru (8 ore pe zi, respectiv 40 ore pe săptămână) din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

șef birou, grad II – Biroul Informatizare

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință: ingineria sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informației;
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod;

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 17.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv, în perioada 15.04.2022 – 04.05.2022.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Rețele de calculatoare (ediția a patra) – Andrew S. Tanembaum, editura Byblos, 2003;
 • Installing and configuring Windows 10 – site Microsoft;
 • Rețele Windows. Servere și clienți. Exemple practice – Adrian Munteanu, Valerica Greavu, Gabriel Cristescu, editura Polirom, 2004;
 • Protocoale și arhitecturi pentru rețele de senzori wireless – Karl Holger, Willig Andreas, editura Matrix Rom, 2012;

Tematica concursului de promovare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Rețele de calculatoare (ediția a patra) – Andrew S. Tanembaum, editura Byblos, 2003;
 • Installing and configuring Windows 10 – site Microsoft;
 • Rețele Windows. Servere și clienți. Exemple practice – Adrian Munteanu, Valerica Greavu, Gabriel Cristescu, editura Polirom, 2004;
 • Protocoale și arhitecturi pentru rețele de senzori wireless – Karl Holger, Willig Andreas, editura Matrix Rom, 2012;

Atribuțiile funcției publice de conducere de șef birou:

 

 1. Hardware

 

 

 

a) Ține evidența echipamentelor de tehnică de calcul;

 

 

 

b) Asigură buna funcționare a echipamentelor de tehnică de calcul din Primăria Municipiului Galați;

 

 

 

c)Stabilește și transmite necesarul de fonduri pentru asigurarea consumabilelor și a pieselor de schimb pentru echipamentele de tehnică de calcul aflate în exploatare;

 

 

 

 

d)Asigură asistență tehnică pentru utilizatorii echipamentelor;

e)Administrează serverele aflate în exploatarea  Primăriei Municipiului Galați.

 

 

 1. Software

 

 

a) Ține evidența licențelor de SO, MS Office existente și a echipamentelor pe care sunt instalate;

 

 

b) Gestionează evidența utilizatorilor (user) înregistrați în serverul de domeniu;

 

 

c) Asigură administrarea bazelor de date aflate în exploatare;

 

 

d) Coordonează instalarea produselor software pe echipamente;

 

 

e) Asigură condițiile necesare în vederea testării aplicațiilor noi;

 

 

f) Asigură asistența tehnică pentru utilizatorii produselor software;

 

 

g) Asigură coordonarea utilizatorilor în vederea exploatării cu maximum de eficiență a resurselor informatice;

 

 

h) Instruiește utilizatorii pentru exploatarea corespunzatoare a produselor software.

 

 1. Comunicații - Rețea internă

 

 

a) Ține evidența planurilor de rețea, a elementelor active și pasive

 

 

b) Elaborează și aplică regulamentul de administrare al rețelei de calculatoare a Primăriei Municipiului Galați;

 

 

c) Realizează instalarea de noi posturi;

 

 1. Comunicații - Rețea teritorială

 

 

a) Asigură funcționarea comunicației între rețelele locale de calculatoare din sediile Primăriei;

 

 

b) Asigură integrarea în condiții de securitate a rețelei Primăriei Municipiului Galați cu alte rețele;

 

 

c) Administreză resursele care alcătuiesc rețeaua teritorială;

 

 

d) Monitorizează accesul în INTERNET;

 

 

e) Gestionează conturile INTERNET și adresele e-mail.

 

 1. Securitate – Auditare

 

 

a) Stabilește măsurile de securizare a datelor și asigură accesul la informație pe grade și paliere de competență;

 

 

b) Asigură integritatea bazelor de date și acordarea drepturilor de acces în funcție de competențe;

 

 

c) Realizează procedurile de stocare / salvare / arhivare date;

 

 

d) Auditează sistemele de comunicații, rețele, hardware, din punct de vedere al securității și siguranței în funcționare;

 

 

 

e)Crează rapoarte, documente, situații, evaluări referitoare la activitatea și funcționarea infrastructurii hardware;

         
 
 1. Respectă și asigură confidențialitatea și secretul informațiilor de serviciu corespunzătoare domeniului de activitate;
 2.   Funcționarul public răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 3. Este obligat să cunoască și să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară, Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual, în vigoare;
 4. Este responsabil cu verificarea procedurilor operaționale/de proces specifice activității structurii pe care o conduce/coordonează;
 5. Este responsabil cu gestionarea riscurilor la nivelul structurii pe care o conduce/coordonează, conform PP-55 Managementul riscurilor;
 6. Îndeplineşte orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuţiile de serviciu potrivit fişei postului sau conform dispoziţiei emise de Primar;
 7. Fișele de post se actualizează prin grija șefului direct.

Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

14. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel: 

 1. Să verifice însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăsute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor propria, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității în muncă stabilite prin fișa postului;
 2. Să se asigure că toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr. 1425.2006;
 3. Să asigure informarea si instruirea ( la locul de muncă și periodică) a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea ( după instruirea la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirii de către lucrătorii a informațiilor primate;
 4. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 8. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 9. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 10. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 11. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 13. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 14. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia;

15. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar.

16. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.

17. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

18. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

19. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

20. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

21. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

22. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.