Anunț concurs de promovare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Asociații de Proprietari

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 21.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 08.05.2023-29.05.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe economice;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu o diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ – Capitolele: III, V, VI, VII, VIII, IX,  titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietary și administrarea condominiilor;
 • Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa 2 – Reglementări contabile privind organizarea contabilității în partidă simplă de către  persoane juridice fără scop patrimonial;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția: Titlul I – Cap.I, Cap. II; Titlul II – Capitolul V (Secțiunea a 5-a, Secțiunea a 7-a), Cap. VII; Cap. IX; Titlul III – Capitolul I (Secțiunile a 2-a, a 3-a, b și a 4-a); Cap. II, Cap. III; Titlul IV – Capitolul V; Titlul V (tot); Titlul VI (tot); Titlul VII (tot); Titlul VIII (tot); Titlul IX (tot); Titlul X (tot); Titlul XI – Capitolul III, Cap. IV, Cap. V; Titlul XIII.

Tematica concursului de promovare cuprinde:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ: Capitolele: III, V, VI, VII, VIII, IX, titlul și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietary și administrarea condominiilor;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea <LLNK 12019     0BC0JW01   0 43>conţinutului-cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al <LLNK 12019     0BC0JW11   0 28>regulamentului condominiului;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea <LLNK 12017     0460AZ01   0 25>Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial – Anexa 2 – Reglementări contabile privind organizarea contabilității în partidă simplă de către  persoane juridice fără scop patrimonial;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția: Titlul I – Cap.I, Cap. II; Titlul II – Capitolul V (Secțiunea a 5-a, Secțiunea a 7-a), Cap. VII; Cap. IX; Titlul III – Capitolul I (Secțiunile a 2-a, a 3-a, b și a 4-a); Cap. II, Cap. III; Titlul IV – Capitolul V; Titlul V (tot); Titlul VI (tot); Titlul VII (tot); Titlul VIII (tot); Titlul IX (tot); Titlul X (tot); Titlul XI – Capitolul III, Cap. IV, Cap. V; Titlul XIII.

Atribuțiile postului de șef birou – Biroul Asociații de Proprietari

 1. evidenta, primirea si distribuirea corespondentei în cadrul biroului;
 2. urmărirea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, constata contraventiile și aplică sancțiuni;
 3. îndrumarea metodologică prin consilierea proprietarilor de apartamente sau de spaţii cu altă destinaţie din blocurile tip condominiu în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari sau a transformării asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, în condiţiile legii;
 4. acordarea de consultanţă privind transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari , precum şi pentru constituirea asociaţiilor de proprietari;
 5. gestionarea şi actualizarea bazei de date privind transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari precum şi a asociaţiilor nou constituite;
 6. elaborarea procedurilor privind constituirea asociaţiilor de proprietari şi îndrumarea membrilor asociaţiei în vederea constituirii;
 7. verificarea rapoartelor de specialitate cu privire la persoanele înscrise în audienţă;
 8. îndrumarea  si sprijinirea  asociaţiilor de proprietari (atât a conducerii asociaţiei, cât şi a proprietarilor membri ai asociaţiei) în îndeplinirea atribuţiilor şi respectarea obligaţiilor care le revin în conformitate cu legislaţia în domeniu, pentru desfăşurarea activităţii curente de administrare şi întreţinere a condominiului, de gestionare a bunurilor materiale şi băneşti;
 9. asigura verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor comitetului executiv şi al comisiei de cenzori;
 10. verificarea, primirea şi arhivarea situaţiilor soldurilor elementelor de activ şi de pasiv, situaţii comunicate de către asociaţiile de proprietari şi contactarea reprezentanţilor asociaţiilor în cazul în care situaţia menţionată este întocmită eronat, în vederea refacerii acesteia;
 11. verificarea exercitarii de catre persoanele abilitate din cadrul biroului a controlului pe o perioada de maxim 6 luni asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiei de proprietari, din oficiu sau la sesizarea membrilor asociatiei de proprietari;
 12. recomanda conducerii asociatiei angajarea unui expert contabil autorizat in cazul constatarii unor deficiente in urma controlului, pentru extinderea verificarilor si asupra documentelor aferente anilor anteriori;
 13. îndrumarea comitetului executiv al asociației, în situaţia descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune, pentru sesizarea organelor competente, pentru folosirea căilor legale în vederea recuperării prejudiciului şi pentru a acţiona în justiţie împotriva celor care se fac vinovaţi;
 14. consilierea comitetelor de iniţiativă din cadrul asociaţiilor de proprietari în scopul organizării adunării generale care va dezbate problemele ivite în activitatea asociaţiei de proprietari, ca urmare a neîndeplinirii de către preşedinte şi comitetul  executiv al asociaţiei a atribuţiilor legale şi schimbarea din funcţie a conducerii respective;
 15. colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;
 16. Intocmeste informari, referate, rapoarte de specialitate in vederea avizarii si aprobarii de regulamente de lucru/proceduri cu privire la activitatea desfasurata;
 17. îndeplinirea sarcinilor primite de la superiorul ierarhic.

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 1. Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
 1. Verifică însușirea și aplicarea de către toți funcționarii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;
 2. Asigură instruirea tuturor funcționarilor din subordine, în vederea aplicării planului de acțiune, în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107 din HG nr. 1425/2006;
 3. Asigură informarea și instruirea (la locul de muncă, periodică) funcționarilor din subordine, în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea, după instruire, a însușirii de către funcționarii din subordine a informațiilor primite;
 4. Își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5.  Utilizează corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6.  Nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7.  Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 8. Comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 9. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoană;
 10. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atâta timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 11. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. Furnizează relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
 13.  Nu părăsește  locul de muncă, fără aprobarea conducătorului acestuia;
 14. Efectuează controlul medical periodic și  informează angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primite, informează imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și urmează recomandările acestuia;
 1. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu, potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar;
 2. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de management Integrat Calitate-mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 4. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 5. Elaborează și actualizează procedurile de proces specifice propriilor activități, dacă este cazul;
 6. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 7. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 8. Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul PMG și al SPCLEP Galați.