Anunț concurs de promovare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi: șef birou, grad II – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 29.06.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 18.05.2023-06.06.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condițiile specifice de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe juridice;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru promovarea într-o funcție publică de conducere, conform art. 483 alin. 2 coroborat cu art. 597 alin. 1, lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
 • să fie numiți într-o funcție de clasa I;
 • să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin. 2;
 • să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare ocupării funcției publice;
 • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu o diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
 • O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modifcările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a <LLNK 12001   268 10 201   0 18>Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de promovare cuprinde:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modifcările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a <LLNK 12001   268 10 201   0 18>Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de șef birou – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă

 • Organizează  activitatea biroului pe domenii, repartizează lucrările personalului din subordine, stabileşte atribuţiile şi sarcinile de serviciu cadru şi specifice;
 • Întocmeşte programele de activitate pentru fiecare din cele trei compartimente (registrul agricol, fond funciar, arhivă); stabileşte măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor propuse în aceste programe ;
 • Coordonează şi îndrumă metodologic personalul din subordine, urmăreşte elaborarea corespunzătoare şi în termenele stabilite a analizelor, informărilor, rapoartelor şi a celorlalte lucrări specifice (înscrieri în registrul agricol, interconectarea la RAN, comunicări, soluționarea petiţiilor, relaţii cu publicul, asigurarea suportului tehnic pentru ședințele comisiei locale de fond funciar, eliberare şi/sau cercetare documente) sau a acţiunilor cuprinse în programele de activitate și a celor dispuse de conducerea instituţiei;
 • Urmăreşte şi verifică permanent activitatea profesională a salariaţilor din cadrul BRAFFA, cu participarea activă la îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor repartizate; aprobă  metodele, tehnicile şi acţiunile funcţionarilor coordonaţi prin stabilirea clară şi concisă de termene de soluţionare/lucrare, raportate la resursele umane, materiale şi financiare de care dispune BRAFFA;
 • În limitele competenţelor stabilite de Secretarul General al Municipiului Galaţi, reprezintă compartimentele  pe care le coordonează în relaţiile cu alte compartimente de specialitate din aparatul propriu al Primarului sau cu agenţii economici, instituţiile publice şi persoane fizice ;
 • Propune măsuri de crestere a eficienței pentru fiecare activitate și a performanței profesionale individuale; stabileşte măsurile necesare respectării disciplinei în muncă şi a normelor de conduită de către personalul din subordine în raporturile interdepartamentale şi extern, cu agenţii economici şi contribuabilii
 • Răspunde de întocmirea și respectarea procedurilor operaţionale pentru  activităţile Biroului Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă; de îndeplinirea obligaţiilor ce  revin biroului din procedurile operaționale generale și din ROF, de aplicarea cerinţelor din SMICM şi participarea concretă  la îmbunătăţirea lor;
 • Organizează fluxul şi circuitul documentelor, repartizarea corespondenţei pe compartimente şi salariaţi, asigură îndrumările corespunzătoare pentru soluţionarea acesteia în termenele legale;
 • Întocmeşte rapoartele anuale de evaluare individuală, cu stabilirea obiectivelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul biroului în funcție de competențele personale stabilite; realizează activitatea de control intern la nivelul biroului, urmăreşte realizarea  indicatorilor de performanţă  individuali;
 • Coordonează activitatea de angajare a resurselor financiare pentru achiziționarea materialelor și echipamentelor necesare desfășurării activităților specifice biroului (organizarea depozitului de arhivă, activitatea registrului agicol și activitatea specifică fondului funciar: organizarea ședințelor CLFF, arhivarea documentelor create de CLFF );
 • Coordonează activitatea de înscriere la nivel local, a gospodăriilor populației în RA și interconectarea la RAN, activitatea de vânzare a terenurilor extravilane, eliberarea atestatelor de producător în activitatea de susținere a pieții produselor din sectorul agricol, implicarea concretă în acțiunile de obținere a subvențiilor din agricultură și despăgubirilor în caz de calamitate naturală de către producătorii agricoli din UAT Galați, activitatea privind evidenţa  solicitărilor de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor conform Legilor fondului funciar și activitatea de organizare a depozitului de arhivă și gestionarea arhivei centrale al PMG;
 • Coordonează gestionarea corectă a informatiilor şi documentelor specifice, elaborarea, evidenţa, accesarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transmiterea, inventarierea, păstrarea şi arhivarea acestora;
 • Asigură protecția datelor și informațiilor gestionate, ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații privind evidențele gestionate și a datelor cu caracter personal al contribuabililor, păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare se efectuează  în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 1. Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
 1. Verifică însușirea și aplicarea de către toți funcționarii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, stabilite prin fișa postului;
 2. Asigură instruirea tuturor funcționarilor din subordine, în vederea aplicării planului de acțiune, în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107 din HG nr. 1425/2006;
 3. Asigură informarea și instruirea (la locul de muncă, periodică) funcționarilor din subordine, în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea, după instruire, a însușirii de către funcționarii din subordine a informațiilor primite;
 4. Își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât propria persoană, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5.  Utilizează corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6.  Nu procedează la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7.  Își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
 8. Comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă, despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 9. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoană;
 10. Cooperează cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atâta timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 11. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. Furnizează relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
 13.  Nu părăsește  locul de muncă, fără aprobarea conducătorului acestuia;
 14. Efectuează controlul medical periodic și  informează angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primite, informează imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și urmează recomandările acestuia;
 1. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu, potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar;
 2. Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare;
 3. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de management Integrat Calitate-mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 4. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 5. Elaborează și actualizează procedurile de proces specifice propriilor activități, dacă este cazul;
 6. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 7. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 8. Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul PMG și al SPCLEP Galați.