Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

          ANUNŢ  CONCURS

         Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad superior – Serviciul Evidența Persoanelor

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 19.04.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 8 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv până la data de 09.04.2021 ora 14.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/3077713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

 

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad consilier

 1. Atribuții generale:
 • preluarea imaginilor și documentelor necesare eliberării actelor de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie și înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței), răspunzând pentru certificarea identităţii persoanei şi exactitatea datelor înscrise de cetăţeni în formularele utilizate pentru solicitarea eliberării cărţilor de identitate, atât din mediul urban cât şi din mediul rural;
 • efectuarea deplasărilor pentru preluarea imaginilor și documentelor necesare eliberării actelor de identitate, atât în mediul urban cât şi în cel rural;
 • înregistrarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, în registrele aferente și completarea acestora cu data înmânării actului de identitate;
 • accesarea Sistemul Național Informatic de Evidență a Persoanelor și actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor strict în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 • întocmirea corespondenţei specifice în dosarele ce le are spre rezolvare (confirmări de fizionomie, verificări în teren, întocmirea dosarelor de persoană majoră, solicitare atribuire coduri numerice personale corecte, Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date și Evidență a Persoanelor, în momentul în care se depistează neconcordanțe în actele de stare civilă, etc.);
 • soluţionarea lucrărilor repartizate cu respectarea termenelor legale şi având grijă ca rebuturile tehnologice să nu depăşească procentul de 2% admis;
 • completarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei, la rubrica seria şi numărul actului de identitate eliberat și înmânarea cărții de identitate solicitantului prezent la ghișeul eliberări, care semnează de primire pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • participarea la convocări profesionale, la şedinţele cu personalul serviciului pentru prelucrarea legislației în vigoare, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linie de evidenţă a persoanelor;
 • pregătirea dosarelor cu lucrările primite spre soluționare, în vederea arhivării (aranjarea în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare, pe domenii, conform Nomenclatorului Arhivistic, numerotarea, filarea în registre, etc)
 • utilizarea în bune condiții a fișelor de evidență locală ale cetățenilor români din Evidența Locală Manuală aflată în conservare la Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 • întocmirea și păstrarea, actualizată la zi, a mapei individuale cu reglementări din acte normative, metodologii de lucru, instrucțiuni transmise de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și orice alte prevederi care reglementează activitatea de evidență a persoanelor;
 1. Atribuții specifice:
 • furnizează date cu caracter personal, cu respectarea legislației în vigoare;
 • întocmește adeverințe cu datele de stare civilă și domiciliu, la solicitarea persoanelor fizice;
 • verifică, completează și transmite formularul european E401;
 • urmărește și descarcă, zilnic, de pe aplicația FTP, documentele adresate Serviciului Evidența Persoanei;
 • actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informații din comunicările de nașteri;
 • actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informații privind dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate;
 • actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informații privind decesul cetățenilor români;
 • actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu informații din comunicările de modificări intervenite asupra datelor de stare civilă;
 • verificarea listelor cu persoanele care au actele de identitate expirate sau nu au avut niciodată acte de identitate și transmiterea acestora însoțite de invitații către Poliția Locală Galați și Inspectoratul de Poliție al Județului Galați;
 • introducerea în baza de date a mențiunilor justificative pentru persoanele care nu s-au prezentat în urma primirii invitațiilor pentru intrarea în legalitate cu actul de identitate;
 • efectuează în registrul electoral și în listele electorale permanente ale municipiului Galați, numai radierea alegatorilor decedați, care au avut domiciliul în România sau în străinătate.
 1. PE LINIA ASIGURĂRII ACCESULUI ŞI A RESPECTĂRII NORMELOR DE PROTECŢIE A DATELOR CONFORM REGULAMENTULUI U.E. 2016/679 PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSOANAL ŞI LIBERA CIRCULAŢIE  A ACESTOR DATE:
 • zona în care funcţionează tehnica de calcul se va marca în mod corespunzător, specificându-se faptul că sunt prelucrate date cu caracter personal, aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679 şi supuse normelor de securitate impuse de Ordinul 52/2002 al Avocatului Poporului;
 • se interzice multiplicarea documentaţiei în vederea difuzării către terţe persoane;
 • se interzice furnizarea de informaţii şi date din baza de date de evidenţă a persoanelor în afara cadrului legal;
 • monitoarele nu vor fi poziționate cu ecranul spre intrare;
 • este interzisă lăsarea echipamentelor în funcţiune sau nesupravegheate pe perioada lipsei de la locul de muncă fără a fi parolate;
 • fiecare utilizator va avea stabilit, cu acordul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date şi Evidenţă a Persoanelor, un cod utilizator şi o parolă cunoscute doar de către operatorul în cauză;
 • se interzice deschiderea unei sesiuni de lucru prin folosirea altui cod utilizator şi parolă decât cele proprii;
 • furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;

Atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 1. Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
 2. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 3. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 4. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 5. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare ale acestora;
 6. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 7. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 8. Să coopereze, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 9. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 10. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 11. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 12. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 13. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.
 14. Îndeplineşte orice alte sarcini care au legătură cu atribuțiile de serviciu, potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar;
 15. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 16. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 17. elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;
 18. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 19. este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul etic și de Integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul PMG și al SPCLEP Galați;
 20. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

Afișat în data de 02.04.2021, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.