Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier juridic, clasa I, grad asistent – Serviciul de Administrație Publică Locală

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de stiințe: științe juridice;
 • vechime minim 1 an în specialitatea studiilor;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 04.06.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 8 de zile de la data publicării anunțului de concurs  (20.05.2021) pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv până la data de 27.05.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/3077713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

 

Bibliografia/tematica de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – partea a III-a, partea a V-a și titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului de consilier juridic, clasa I, grad asistent

 1. Reprezintă Instituția şi Consiliul Local în faţa instanţelor de judecată, pe bază de delegaţie;
 2. Acordă, la cerere, asistenţă tehnică şi juridică iniţiatorilor proiectelor de hotărâri;
 3. Primește și înregistrează proiectele de hotărâri în registrul special, conform legii;
 4. Analizează conţinutul proiectelor de hotărâri sub aspectul temeiurilor legale invocate și al normelor de tehnică legislativă;
 5. Postează în format electronic proiectele de hotărâre însoțite de materialele aferente, pentru dezbatere în Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Galați;
 6. Primește și centralizează avizele aferente proiectelor de hotărâri dezbătute în cadrul ședințelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Galați;
 7. Redactează hotărârile adoptate de către Consiliului Local;
 8. Îi informează pe membrii Consiliului Local Galați cu privire la data, ora, locul de desfășurare și ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local Galați în termenele stabilite de legislația în vigoare;
 9.  Acordă sprijin consilierilor locali, președintelui de ședință și Secretarului General al Municipiului Galați în desfășurarea activităților specifice Consiliului Local Galați;
 10.  Participă la ședințele în plen ale Consiliului Local Galați;
 11.  Ține evidența „Registrului declarațiilor de Avere/Declarațiilor de Interese” depuse de către consilierii locali, întocmind diversele situații prevăzute;
 12.  Ține evidența prezenței consilierilor locali la ședințele comisiilor de specialitate și ale Consiliului Local Galați;
 13.  Întocmește pontajul consilierilor locali și îl transmite Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea acordării indemnizației acestora;
 14.  Întocmește și distribuie consilierilor locali buletinele de vot  pe care aceștia urmează să-și exprime opțiunea de vot, în cazul proiectelor de hotărâre care se adoptă cu vot secret;
 15.  Transmite rapoartele anuale de activitate depuse de către consilierii locali către Biroul Informatizare în vederea postării acestora pe pagina web;
 16.  Redactează Procesul-verbal al ședințelor Consiliului Local;
 17.  Transmite procesele–verbale ale ședințelor Consiliului Local Galați către Biroul Informatizare în vederea postării acestora pe pagina web;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 • Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
  1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;
  2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
  3. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
  4. Să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
  5. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
  6. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
  7. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
  8. Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
  9. Să ofere relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari;
  10. Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
  11. Să efectueze control medical periodic și să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
  12. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă și să urmeze recomandările acestuia.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de primar.
 • Trebuie să cunoască documentele Sistemului de management integrat calitate-mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 • Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 • Elaborează și actualizează procedurile de proces, specific propriilor activități, dacă este cazul;
 • Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 • Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați;
 • Răspunde material, diciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora.