Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad superior  – Compartiment Atragere Fonduri, Finanțări, Întocmire Documentație

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoștințe certificate de limba engleză – nivel de bază;
 • cunoștințe certificate de management de proiect;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 06.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (04.06.2021), respectiv până la data de 23.06.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia/tematica de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de dezvoltare regional, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad superior

1. Centralizează propunerile și solicitările de proiecte cu posibilități de finanțare de interes pentru comunitate;

2. Întocmirea aplicaţiilor pentru finanţare, conform legislaţiei naţionale, a ghidurilor solicitantului şi a procedurii interne a Serviciului de Proiecte şi Finanţări Externe;

3. Urmărirea contractării serviciilor privind:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare - studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie;

b) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii de amplasament.

4. Programarea alocărilor financiare, a proiectelor prioritare şi a programului de desfăşurăre a achiziţiilor publice;

5. Dezvoltarea de contacte directe cu principalii finanţatori ai unor proiecte de dezvoltare locală;

6. Verificarea conformităţii documentaţiilor tehnico – economice necesare întocmirii aplicaţiilor cu grilele de evaluare stabilite prin ghidurile specifice;

7. Pregătirea documentelor suport ce vor fi anexate la aplicaţiile de finanţare;

8. Analiza caietelor de sarcini necesare achiziţionării de servicii, produse şi lucrări aferente proiectelor finanţate;

9. Planificarea activităţilor proiectelor, a calendarului de desfăşurare a acestora şi stabilirea sarcinilor specifice echipei de proiect;

10. Analiza resurselor (umane, materiale) necesare pentru îndeplinirea sarcinilor;

11. Monitorizarea implementării proiectelor şi a progresului realizat; Întocmește documente de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor, conform procedurilor. În acest scop beneficiază de sprijinul beneficiarilor direcți;

12.Supraveghează permanent îndeplinirea de către contractori a obligaţiilor asumate în conformitate cu contractul şi caietul de sarcini/specificaţiile tehnice;

13. Consemnarea rezultatelor analizelor asupra proiectelor în rapoarte, pe care le prezintă periodic şefului ierarhic superior şi/sau şefului de proiect, precum şi finanţatorilor;

14. Îndeplinirea tuturor sarcinilor care îi revin în cadrul Unităţilor de Implementare a Proiectelor;

15. Soluţionarea corespondenţei ce îi este repartizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

16. Răspunde de evidenţa tuturor actelor ce le instrumentează;

17. Răspunde de verificarea finală a aplicaţiilor de finanţare;

18. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriilor activități;

19. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

a)să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

b)să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

c)să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

d)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

e)să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f)să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

g)să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

h)să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i)să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

j)să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

k)să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

l)dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia;

20. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar;

21. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

22. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

23. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

24. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

25. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.

26. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;