Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad superior  – Serviciul Resurse Umane și Salarizare

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe economice;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 23.08.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (19.07.2021), respectiv până la data de 09.08.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia/tematica de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată în anul 2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitățile bugetare, republicată în anul 1995, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală;

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad superior

1. Asigură calculul şi virarea drepturilor salariale ale angajaţilor permanenţi sau angajaţi pe perioada determinată şi a componentelor salariale;

2. Actualizează, majorează şi modifică drepturilor salariale, după caz, conform legii;

3. Întocmeşte statele de plată privind drepturile băneşti;

4. Stabileşte indemnizaţiile pentru consilierii locali;

5. Avizează cererile de concediu de odihnă ale salariaţilor şi ţine evidenţa acestora;

6. Ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concedii de odihnă, medicale, fără plată şi nevoi personale, aprobate conform prevederilor legale;

7. Verifică foile colective de prezenţă în vederea acordării drepturilor salariale pentru perioada lucrată;

8. Asigură modul de încadrare în numărul de personal şi în fondul de salarii pentru personalul propriu;

9. Întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi sau numărul de noi angajări;

10. Stabileste salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galati si al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati conform prevederilor legale

11. În vederea stabilirii şi aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli a Municipiului Galaţi calculează şi propune Direcţiei Financiar Contabilitate necesarul de cheltuieli de personal;

12. Întocmeste situaţii statistice privind salariaţii, numărul de posturi ocupate şi vacante, efectivul salariaţilor la sfarşitul lunii, salariile realizate şi contribuţiile reţinute de la angajat etc. şi le transmite la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi;

13. Introducere în baza de date și raportare lunară Pensie Pilon 3;

14. Creare dischete/email-uri pentru alimentare conturi bancare salariați;

15. Depunerea dărilor de seamă  statistice Direcția de Statistică, lunar, semestrial și ori de câte ori se impune;

16. Întocmeşte şi transmite lunar  declaraţiile D112, 100, L153, respectiv anual 205;

17. Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum  şi de dosarele personale ale personalului contractual, în conformitate cu dispoziţiile legale;

18. Aplică legislaţia în vigoare privind cariera funcţionarilor publici;

19. Pune în aplicare HCL şi dispoziţii ale primarului privind organigrama şi statul de functii;

20. Gestionează şi răspunde de întocmirea dosarelor demnitarilor  instituţiei – primar şi viceprimari, modificări ale indemnizaţiilor, eliberarea adeverinţelor, la cererea acestora;

21. Răspunde de păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale angajaţilor şi ale candidaţilor la concursuri;

22. Oferă salariaţilor, în baza principiului transparenţei, toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau de muncă ale acestora, din oficiu sau la cerere, precum şi informaţiile de interes public conform Legii nr.544/2011 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

23. Rezolvă corespondența repartizată de șeful serviciului şi alte sarcini repartizate de acesta.

 

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate – mediu (SMICM)

24. Cunoaşterea documentelor Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu, aplicarea cerinţelor acestor documente şi îmbunătăţirea lor;

25. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

26. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

27. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

28. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

29. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.

30. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 5. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 6. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 7. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 8. Să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. Să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 10. Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.