Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

șef serviciu – Serviciul Organizare Evenimente

Cerinţe de ocupare a postului:

  • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • să fie absolvenți ai studiilor universitare  de master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 31.08.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (30.07.2021), respectiv până la data de 18.08.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia/tematica de concurs

  • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
  • Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;
  • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
  • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

     Atribuțiile postului de șef serviciu

  1. Coordonează activitatea serviciului în vederea realizării scopului său, prin exercitarea competențelor stabilite prin lege;
  2. Analizează documentația primită și solicită clarificări sau completări suplimentare;
  3. Întocmește materialele necesare supunerii aprobării în Consiliul Local al municipiului Galați pentru finanțarea unor evenimente;
  4. Monitorizează ca acțiunea pentru care s-a solicitat finanțarea și care a fost aprobată în Consiliulul Local să se desfășoare în condiții optime și cu respectarea legislației în vigoare;
  5. Colaborează cu alte instituții în vederea derulării unor manifestări în comun (întrecere, marșuri, concursuri, etc);
  6. Planifică și administrează activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul și motivarea corespunzătoare;
  7. Participă la întocmirea dispozițiilor în sfera de activitate și competență a serviciului, cu respectarea prevederilor legale;
  8. Participă la întocmirea notelor de serviciu care au ca obiect procedura organizării activității în cadrul serviciului;
  9. Evaluează personalul din subordine;
  10. Colaborează, în limitele stabilite de directorul executiv, cu structurile din cadrul Consiliului Local Galați, aparatul de specialitate al Primăriei Municipiului Galați, cu celelalte autorități, instituții, entități cu atribuții în domeniul serviciului;
  11. Gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității serviciului;
  12. Asigură sprijinul necesar soluționării spețelor adresate serviciului;
  13. Asigură instruirea personalului serviciului, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a acestora, cu aprobarea directorului executiv;
  14. Urmărește constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
  15. Colaborează cu structurile subordonate Direcției Relații Publice şi Managementul Documentelor pentru realizarea sarcinilor comune, precum și în scopul optimizării activităților specifice;
  16. Formulează propuneri privind îmbunătățirea activității proprii în vederea eficientizării acesteia;
  17. Desfășoară activități în comisiile în care este nominalizat de director sau de primar;
  18. Urmărește întocmirea rapoartelor privind activitatea serviciului, la solicitarea directorului sau primarului;
  19. Îndeplinește alte atribuții ce revin prin lege postului ocupat;
  20. Îndeplinește sarcinile încredințate de conducere, în limitele prevăzute de lege;
  21. Stabileşte anual, împreună cu funcţionarii publici din cadrul serviciului obiectivele specifice  de dezvoltare a serviciului;
  22. Organizează circuitul documentelor din cadrul serviciului;
  23. Participă la evenimentele cultural-artistice, sportive și civice care se desfășoară pe domeniul public al municipiului Galați;
  24. Semnează și confirmă la plată ordonanțările pentru fundațiile care activează în domeniul cultural, sportiv, la care Consiliul Local este membru fondator;
  25. Întocmește programarea concediilor personalului din subordine, astfel încât să nu se creeze disfuncționalități în activitatea serviciului.
  26. Cunoaște și respectă documentele Sistemului de management al calității, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
  27. Cunoaște prevederile Regulamentului intern, Regulamentului de Organizare și funcționare, Codului de conduită a funcționarilor publici și respectă normele de securitate și sănătate în muncă, conform legislației în vigoare;
  28. Participă la instruiri de specialitate și la cursurile de perfecționare programate;
  29. Asigură un climat de comunicare și încurajare a initiativei care să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite;
  30. Asigură gestionarea riscurilor, supervizează și avizează registrul riscurilor și a procedurilor operaționale;
  31. Evaluează și actualizează Fișa de Evaluare a riscului (F1 – PP55);
  32. Elaborează și își asumă atribuțiile personalului din cadrul serviciului care sunt incluse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției;
  33. Aduce la cunoștința personalului din cadrul serviciului prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioara al instituției ;
  34. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură cu direct cu atribuțiile de serviciu, potrivit fișei de post sau conform dispoziției emise de Primar.

Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM):

Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:

a) Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

b) Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

c) Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

d) Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

e) Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

g) Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

h) Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) Să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

j) Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

k) Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

l) Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

  1. Îndeplineşte orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuţiile de serviciu, potrivit fişei postului sau conform dispoziţiei emise de Primar;
  2. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, să  aplice toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;
  3.  Identifică, evaluează şi actualizează riscurile propriilor activităţi;
  4.  Elaborează şi actualizează procedurile de proces specific propriilor activităţi, dacă este cazul;
  5.  Participă la instruirile de specialitate şi la cursurile de perfecţionare programate;
  6.  Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic şi de Integritate al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul P.M.G și al S.P.C.L.E.P. Galați;
  7. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora.