Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier achiziții publice, clasa I, grad superior  – Serviciul Achiziții Publice

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 20.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (20.08.2021), respectiv până la data de 08.09.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia/tematica de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 98 / 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune  de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului de consilier achiziții publice, clasa I, grad superior

1. Asigură comunicarea cu mediul intern şi extern în probleme referitoare la achiziţiile publice;

2. După aprobarea bugetului are obligația de a actualiza programul anual al achizițiilor publice pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorității contractante și de a colabora cu persoana responsabilă de întocmirea Strategiei în vederea revizuirii acesteia.

3. Redactează anunțurile de intenție în vederea transmiterii către SEAP (Sistemul electronic al achizițiilor publice);

4. După primirea de la direcțiile, serviciile și birourile din cadrul aparatului de specialitate al primăriei, a solicitărilor privind realizarea unei achiziții publice, verifică existența înscrierii obiectului contractului de achiziție publică în programul anual al achizițiilor publice, stabilește modalitatea de achiziție și organizează desfășurarea achiziției respective; În cazul în care nu se identifică în PAAP înscris obiectul contractului de achiziție publică solicitat, atunci va întocmi o completare a acestuia.

5. Definitivează documentația de atribuire.

6. Redactează și transmite documentații de atribuire, invitaţiile de participare şi anunţurile de participare, după caz, în vederea asigurării publicităţii procedurii de achiziţie;

7. Instiințează Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, dacă e cazul,  privind inițierea unei proceduri ce face obiectul verificării procedurale;

8. Se ocupă de punerea la dispoziție a documentației de atribuire;

9. Întocmește împreună cu persoanele care au participat la elaborarea caietului de sarcini, răspunsurile la solicitările de clarificări, daca e cazul;

10. Întocmește referatul privind numirea comisiei de evaluare, în urma propunerilor făcute de șefii compartimentelor de resort implicați în derularea procedurii, și îl supune aprobării;

11. Înregistrează documentele primite de la operatorii economici prin SEAP/mail;

12. Pregăteşte condiţiile materiale (sală, rechizite etc.) pentru desfăşurarea procedurii;

13. Participă la comisiile de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici, în cadrul procedurilor de achiziții publice în care a fost numit prin Dispoziția Primarului;

14. Pregăteşte toate documentele necesare desfăşurării în condiţii legale a procedurii de achiziţie: declarația de confidențialitate și imparțialitate, declarație participanți, procesele verbale de evaluare intermediare (proces verbal de deschidere a ofertelor – după caz), raportul procedurii, comunicări, etc.

15. Completează și actualizează formularele de integritate aferente procedurilor derulate;

16. În cazul primirii unor contestații, înștiințează participanții la procedură, întocmește punctul de vedere, împreună cu ceilalți membri ai comisiei de evaluare, privind obiectul contestației, pe care îl transmite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și contestatorului; (se va respecta legislația în vigoare referitoare la termene)

17. După semnarea contractului de achiziție publică, publică anunțurile de atribuire în SEAP, în termenele prevăzute de legislația în vigoare;

18. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum acestea sunt prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;

19. Derulează achiziții directe în conformitate cu prevederile legislației în vigoare,

20. Întocmeşte note justificative pentru achiziţii directe realizate,

21. Transmite notificare în SEAP în baza contractului de achiziție publică/ facturii/ comenzii, în termenele prevăzute de legislația în vigoare,

22. Urmăreşte şi verifică respectarea termenului legal de rezolvare a corespondenței repartizată de şeful ierarhic superior;

23. Emite documente numai cu avizările si aprobările necesare, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiille publice și, respectiv Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

24. Întocmeşte rapoarte cu privire la aplicarea procedurilor de achiziţii publice şi contractele atribuite,

25. Răspunde pentru forma şi conţinutul tuturor documentelor întocmite;

26. Răspunde pentru opisarea conform legi şi îndosarierea dosarelor achiziţiilor publice;

27. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

28. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 6. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 7. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 8. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 10. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

29. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.

30. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

31. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

32. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

33. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

34. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.

35. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;