Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad asistent  – Biroul Reparații Străzi, Siguranța Circulației, Semaforizare

Cerinţe de ocupare a postului:

  • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
  • vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 15.09.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 8 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (31.08.2021), respectiv până la data de 07.09.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia/tematica de concurs

  • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 50/1991 privind autorizare executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare cuprinde bibliografia integral.

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad asistent

1.întocmeşte propuneri, proiecte de programe pentru îmbunătăţirea activităţilor specifice;

2.verifică şi analizează modul în care se realizează lucrările din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a termenelor/parametrilor în concordanţă cu documentaţiile tehnice;

3. organizează recepția calitativă și cantitativă la finalizarea contractului și la expirarea perioadei de garantie;

4. urmărește comportarea în timp a lucrărilor aflate în garanție;

5.emite ordine de intervenție pentru activitățile necesare de reparații și întreținere străzi, delegate prin H.C.L.;

6. verifică documentațiile de plată, lucrările de reparații, întretinere străzi, trotuare, parcări publice, etc:

6.urmareste si coordonează activitatea de întreținere și reparații curente la străzi, alei, trotuare (plombe asfaltice, covoare asfaltice, trotuare, lucrari de reparatii cu piatra sparta, material recuperat, asfaltare alei si trotuare in cartiere) si accidente de teren;

7.urmărește întocmirea documentației tehnice de specialitate – drumuri, supraveghează, verificare si vizeaza situatiile de lucrari lunare in vederea decontării pentru lucrarile de drumuri;

8.urmăreşte şi coordoneaza întreţinerea lucrărilor de artă: poduri, pasaje, podeţe, ziduri de sprijin etc;

9.centralizează propunerile de la cetățeni în vederea întocmirii programului de lucrări de drumuri în urma verificărilor efectuate în teren, cu comunicarea constatărilor în termenul legal;

10. verifică, analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice din cadrul Municipiului Galați privind realizarea reparațiilor de străzi, trotuare, parcări publice;

11. asigură întocmirea documentelor curente de evidență, documente operative, situatii și sinteze lunare, trimestriale si anuale, la solicitarea sefilor ierarhici;

12.identifică amplasamentele pentru înființarea unor spatii de parcare noi în urma cererilor primite de la cetățeni;

13.arhivează documentele gestionate, în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu;

14.este obligat sa cunoască şi să respecte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară, Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual în vigoare;

15.este obligat să cunoască şi să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, în vigoare;

16.este obligat să cunoască şi să respecte documentaţia S.M.I.C.M.;

17.elaborează şi actualizează procedurile operaţionale de proces, specifice propriilor activităţi;

18.identifică, evaluează şi actualizează riscurile propriilor activităţi;

19.elaborează şi actualizează Fişa de Evaluare a riscului;

20.este obligat să cunoască şi să respecte normele privind prevenirea, stingerea incendiilor şi situaţiile de urgenţă, conform legislatiei in vigoare;

21.participă la instruirile de specialitate organizate si la cursurile de perfectionare programate;

22.răspunde disciplinar, administrativ sau material pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de servici, sau neîndeplinirea acestora.

23.îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

24.utilizează corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

25.să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

26.să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

27.să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

28.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

29.să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

30.să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

31.să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

32.să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

33.să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

34.dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestui