Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad  profesional superior – Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de Dezvoltare

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe economice;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 17.01.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (17.12.2021), respectiv până la data de  05.01.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate  a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Anexa II – Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări;

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate  a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Anexa II – Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări;

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad  profesional superior

 1. Culegerea datelor generale referitoare la programele de finanţare, întocmirea situaţiei de activităţi şi cheltuieli eligibile, specifice programelor operaţionale;
 2. Întreprinderea demersurilor pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fişelor de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucrează cu structurile de specialitate din instituţie şi cu autorităţile de management (AM), organismele intermediare (OI), alte structuri de management de program;
 3. Elaborarea propunerilor de proiecte de finanţare, pe baza documentelor programatice, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din instituţie;
 4. Verificarea conformităţii documentaţiilor tehnico – economice necesare întocmirii aplicaţiilor cu grilele de evaluare stabilite prin ghidurile specifice;
 5. Întocmirea cererilor de finanţare şi colaborarea cu structurile de specialitate la elaborarea documentelor ce trebuie anexate cererii de finanţare;
 6. Colaborarea cu Direcţia Financiar Contabilitate şi Serviciul Achiziţii Publice în pregătirea şi organizarea licitaţiilor (servicii și furnizare);
 7. Asigurarea colaborării Municipiului Galați cu instituţii şi organisme implicate în dezvoltarea urbană durabilă;
 8. Inițierea constituirii Unităților de Implementare a Proiectelor și elaborarea documentelor necesare, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare;
 9. Analizarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor;
 10. Gestionarea bugetelor proiectelor conform resurselor financiare alocate, în colaborare cu Direcţia Financiar Contabilitate;
 11. Urmărirea respectării graficului de achiziţii de servicii, bunuri şi lucrări necesare implementării proiectelor;
 12. Supravegherea îndeplinirii de către contractori şi consultanţi a obligaţiilor asumate în conformitate cu contractul şi caietul de sarcini/specificaţiile tehnice;
 13. Stabilirea planului de monitorizare a proiectelor şi de măsurare a progresului realizat;
 14. Asigurarea schimbului de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu autorităţile de management (AM), organismele intermediare (OI) şi alte structuri;
 15. Păstrarea evidenței tuturor materialelor legate de activitatea de programare, derulare și monitorizare a proiectelor cu finanțare europeană.
 16. Răspunde de evidenţa tuturor actelor ce le instrumentează;
 17. Soluţionarea corespondenţei ce îi este repartizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 18. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriilor activități;
 19. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

a)să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

b)să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

c)să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

d)să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

e)să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f)să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

g)să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

h)să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i)să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

j)să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

k)să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

l)dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia;

 1. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar;
 2. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat                   Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;
 3. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 4. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;
 5. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 6. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.
 7. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;