Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Învățământ, Cultură, Sport, Culte și Sănătate;

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe economice;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 26.01.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (24.12.2021), respectiv până la data de  12.01.2021 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
 • Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul III, art. 61;
 • H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, art. 1 – art. 6;

Tematica concursului de recrutare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabil din fonduri publice allocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelorși acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul III, art. 61;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, art. 1 – art. 6;

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad  profesional superior

1. Primeşte, tehnoredactează și transmite răspuns în termenul prevăzut de lege pentru corespondența referitoare la activitățile specifice biroului.

2. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor și documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit legislaţiei în vigoare. 

3. Întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la proiectele cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, care au primit/primesc finanţare de la bugetul local.

4. Întocmeşte şi actualizează baza de date cu privire la proiectele cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general,  care au primit/primesc finanţare de la bugetul local.

5. Redactează anunţul de participare în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a a programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului Municipiului Galaţi.

6. Întocmește adresa către compartimentul de specialitate pentru publicarea anunțului de participare în presa locală și națională.

7. Redactează și transmite anunţul de atribuire către Monitorul Oficial a României  spre a  aduce la cunoștința publică a proiectelor selectate.

8. Analizează documentația primită și solicită clarificari sau completări suplimentare, dacă este cazul, și numai la solicitarea membrilor Comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor  cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, și a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general.

9.  Întocmește Raportul anual al proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, care se va publica în Monitorul Oficial la finalul anului . 

10. Aduce la cunoștința publică  rezultatele  sesiunii de selecție prin întocmirea unui anunț care va fi comunicat pe site-ul autorității finanţatoare, precum şi în presa scrisă.

11. Asigură întocmirea materialelor necesare promovării în ședința de Consiliu Local al municipiului Galați în vederea aprobării finanțării de la bugetul local a  proiectele cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit și a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, nonprofit, care au primit/primesc finanţare de la bugetul local conform legislației în vigoare.

12. Verifică respectarea termenelor și ducerea la îndeplinire a sarcinilor asumate prin contract de către beneficiarii finanțărilor nerambursabile  din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, și a beneficiarilor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general,  care au primit/primesc finanţare de la bugetul local.

13. Verifică deconturile și transmite compartimentului care efectuează plăți documentele justificative pentru finanțarea activităților de dezvoltare a comunității locale, nonprofit și a celor culturale nonprofit de interes general.

Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM):

 1. Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:

a) Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

b) Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

c) Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

d) Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

e) Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

f) Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

g) Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

h) Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

i) Să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

j) Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

k) Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

l) Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

 1. Îndeplineşte orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuţiile de serviciu, potrivit fişei postului sau conform dispoziţiei emise de Primar;
 2. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, să  aplice toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;
 3.  Identifică, evaluează şi actualizează riscurile propriilor activităţi;
 4.  Elaborează şi actualizează procedurile de proces specific propriilor activităţi, dacă este cazul;
 5.  Participă la instruirile de specialitate şi la cursurile de perfecţionare programate;
 6.  Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic şi de Integritate al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul P.M.G și al S.P.C.L.E.P. Galați;
 7. Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora.