Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante din cadrul Poliției Locale Galaţi:

director general, grad II – Poliția Locală Galați

Cerinţe de ocupare a postului:

 • Condiții de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe juridice, științe administrative sau științe economice;
 • Să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor <LLNK 12011     1 12 2p3     59>art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 31.01.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (30.12.2021), respectiv până la data de  18.01.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.155/2010 (**republicată**) poliţiei locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme  de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 60/1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și a munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

Tematica concursului de recrutare

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - integral;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare -  integral;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare - integral ;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 • Legea nr.155/2010 (**republicată**) poliţiei locale, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 • Hotărârea nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale - integral;
 • OG  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare – integral ;
 • Legea nr. 61/1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme  de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 • Legea nr. 60/1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 • Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și a munițiilor, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 • Legea nr. 333/2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 • Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice – integral ;

Atribuțiile postului de director general, grad II – Poliția Locală Galați

Şeful poliţiei locale îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are următoarele atribuţii:

    a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;

    b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

    c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

    d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

    e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;

    f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

    g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

    h) asigură informarea operativă a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;

    i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

    j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

    k) propune primarului/primarului general adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

    l) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

    m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

    n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;

    o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;

    p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

    q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

    r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

    s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

    ş) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

    t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

    ţ) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

    u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

    v) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful poliţiei locale emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.