Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

referent de specialitate, clasa II, grad  profesional superior – Biroul Informatizare

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, specializările electronică, informatică sau știința calculatoarelor;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 07.04.2022 ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (07.03.2022), respectiv până la data de  28.03.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Rețele de calculatoare (ediția a patra) – Andrew S. Tanembaum, editura Byblos, 2003;
 • Installing and configuring Windows 10 – site Microsoft;
 • Rețele Windows. Servere și clienți. Exemple practice – Adrian Munteanu, Valerica Greavu, Gabriel Cristescu, editura Polirom, 2004;
 • Protocoale și arhitecturi pentru rețele de senzori wireless – Karl Holger, Wiling Andreas, editura Matrix Rom, 2012;

Tematica concursului de recrutare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Rețele de calculatoare (ediția a patra) – Andrew S. Tanembaum, editura Byblos, 2003;
 • Installing and configuring Windows 10 – site Microsoft;
 • Rețele Windows. Servere și clienți. Exxemple practice – Adrian Munteanu, Valerica Greavu, Gabriel Cristescu, editura Polirom, 2004;
 • Protocoale și arhitecturi pentru rețele de senzori wireless – Karl Holger, Wiling Andreas, editura Matrix Rom, 2012;

Atribuțiile postului de referent de specialitate, clasa II, grad  profesional superior

1.

Hardware

 

 

a) Asigură buna funcționare a echipamentelor de tehnică de calcul din Primăria Municipiului Galați;

 

 

b) Distribuie / instalează consumabilele de tehnică de calcul;

 

 

c)Asigură asistența tehnică pentru utilizatorii echipamentelor;

2.

Software

 

 

a) Instalează produsele software pe echipamente;

 

 

b) Asigură asistența tehnică pentru utilizatorii produselor software;

 

 

c) Instruiește utilizatorii pentru exploatarea corespunzătoare a produselor software;

 

 

d) Elaborează și asigură asistența tehnică pentru aplicații software

3.

Comunicații - Rețea internă

 

 

a) Asigură funcționarea comunicației (date și voce) în rețeaua locală de calculatoare din sediul Primăriei;

 

 

b) Realizează instalarea de noi posturi;

4.

Comunicații - Rețea teritorială

 

 

a) Asigură funcționarea comunicației între rețelele locale de calculatoare din sediile Primăriei;

      5. Respectă și asigură confidențialitatea și secretul informațiilor de serviciu corespunzatoare domeniului de activitate;

6. Funcționarul public răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

7. Este obligat să cunoască și să respecte  Regulamentul de Organizare și Funcționare,

Regulamentul de Ordine Interioară, Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual în vigoare;

8.Elaborează și actualizează procedurile operaționale/de proces, specifice propriilor activități;

9. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriilor activități;

10. Elaborează și actualizează Fișa de Evaluare a riscului (F1-PP55);

11. Îndeplineşte orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuţiile de serviciu potrivit fişei postului sau conform dispoziţiei emise de Primar;

12. Fişele de post se actualizează prin grija şefului direct.

Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

14. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 6. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 7. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 8. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 10. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

15. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar.

16. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

17. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

18. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

19. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

20. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.

21. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;