Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad  profesional debutant – Compartiment Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 09.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (06.04.2022), respectiv până la data de  26.04.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Neagu Mihaela – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ– partea a V-a - titlul I și titlul II, partea a VI-a, titlul I și titlul II  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – partea a V-a - titlul I și titlul II, partea a VI-a, titlul I și titlul II  cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad  profesional debutant

 1. Gestionează toate documentele referitoare la următoarele tipuri de bunuri care aparțin domeniului public și/sau privat al municipiului și contracte încheiate cu utilizatori :
 • Serviciul Public Ecosal
 • Locuințe Sociale
 • Adăposturi ALA
 • Dosare acte proprietate
 • Grupuri sanitare
 • Sedii primărie
 • Semafoare și indicatoare rutiere
 • Contracte diverse (instituții de utilitate publică, instituții publice , etc)
 • Rețele Iluminat
 1. Întocmește contractele de concesiune/administrare/folosință gratuită a imobilelor proprietate publică și privată a municipiului, conform hotărârilor Consiliului Local, precum și toate documentele care decurg din acestea (acte adiționale, notificări, înregistrări, etc);
 2. Întocmește procese verbale de predare - primire și participă în comisiile de predare-primire a imobilelor, conform contractelor de concesiune/administrare/folosință gratuită a imobilelor proprietate publică și privată a municipiului;
 3. Întocmește și actualizează, permanent, baza de date privind patrimoniul public și privat al municipiului;
 4. Ia măsurile ce se impun pentru transmiterea contractelor către serviciile specializate din cadrul  Direcțiilor Primăriei municipiului Galați, în vederea urmăririi și ținerii evidenței economico-financiare ;
 5. Asigură păstrarea și completarea actelor de proprietate a bunurilor imobile (teren, teren și/sau clădiri) care aparțin domeniului public și privat al municipiului;
 6. Întocmește informări și referate privind activitatea specifică a biroului;
 7. Efectuează verificări în teren urmând a întocmi o notă cu cele constatate, notă ce trebuie să poarte semnătura conducătorului serviciului;
 8. Răspunde de exactitatea, legalitatea și corectitudinea datelor înscrise în documentele întocmite și eliberate;
 9. Desfășoară activități de relații cu publicul privind activitatea specifică a biroului;
 10. Îndeplinește sarcinile ce îi revin în cadrul comisiilor constituite prin Dispoziții ale Primarului și informează șeful ierarhic asupra activității desfășurate în cadrul acestora;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 1. Este obligat să cunoască și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
 1. Să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. Să își însușească şi să respecte prevederile legislației din domeniul securității şi sănătății în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 5. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficiență a sistemelor de protecție;
 6. Să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 7. Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății şi securității lucrătorilor;
 8. Să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condițiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. Să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 10. Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfășoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.
 1.  Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar.
 2. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate -Mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității.
 3. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriilor activități.
 4. Elaborează și actualizează procedurile de proces, specifice propriilor activități, dacă este cazul.
 5. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate.
 6. Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici Codul Etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul din cadrul PMG și al SPCLEP Galați.
 7. Răspunde material, disciplinar, civil şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora.