Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier juridic, clasa I, grad  profesional superior – Serviciul Juridic și Legalitate

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe juridice;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 16.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (14.04.2022), respectiv până la data de  03.05.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările uletrioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 287/2009  privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările uletrioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

1.Reprezentarea intereselor institutiei in fata instantelor de judecata si la alte institutii, apararea drepturilor si intereselor legitime ale institutiei prin promovarea de actiuni in justitie, formulare intampinari si cai de atac ordinare si extraordinare in dosarele repartizate in care institutia noastra are calitatea de parte;

2.Asigura reprezentarea in instanta in limita timpului disponibil sub rezerva solicitarii judecarii cauzelor in lipsa;

3.Asigură controlul legalității actelor emise de serviciile din cadrul institutiei conform dispoziției Primarului, asistență juridică, participarea la redactarea actelor administrative;

4.Asigură consilierea juridică a serviciilor din cadrul institutiei în vederea respectării şi aplicării dispozițiilor legale;

5.Asigură analizarea în cadrul compartimentului a actelor normative, documentarea juridică, articole de specialitate şi alte lucrări în vederea pregătirii profesionale de specialitate ;

6.Întocmește referate de specialitate juridică;

7.Reprezintă instituția la notarii publici în baza dispoziției Primarului pentru autentificarea unor acte cum ar fi: contracte de vânzare-cumpărare, dezmembrări, alipiri, contracte de schimb, donații etc, solicită eliberarea de copii legalizate, respectiv obținerea certificatului de vacanță succesorală.

8.Formuleaza răspunsuri cu caracter juridic la sesizările cetățenilor precum si la problemele ridicate în audiență ;

9.Participă în cadrul comisiilor constituite prin dispoziția primarului în vederea asigurării asistenței juridice;

10.Verifică situația juridică a imobilelor în vederea vânzării, concesionării sau reparării clădirilor aflate in patrimoniul Municipiului Galați prin verificarea bazei de date existente în cadrul serviciului pe baza informatiilor primite de la compartimentele de specialitate;

11.Acordă asistență juridică prin formularea răspunsurilor cu caracter juridic la adresele diferitelor compartimente din cadrul Primăriei cu privire la soluțiile legale ce se cer în soluționarea cererilor adresate acestor compartimente în conformitate cu dispoziția primarului opinia sa fiind consultativa;

12.Acordă asistență juridică în cadrul programului de relații cu publicul si rezolvă problemele juridice ivite;

13.Avizează şi contrasemneaza actelele emise de institutie, doar din punct de vedere juridic fara a se pronunta asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul semnat sau avizat în conformitate cu dispoziția primarului, referatele şi rapoartele de specialitate emise de compartimentele de specialitate în vederea promovării proiectelor de hotărâri pentru aprobarea consiliului local ;

14.Promovează cereri de chemare în judecată pentru recuperarea debitelor la chirie sau cu alt titlu datorate bugetului local de către persoanele fizice sau alte entități cu personalitate juridică la solicitarea compartimentelor de specialitate;

15.Asigură asistenţă juridică prin participarea în cadrul comisiilor constituite prin dispoziția primarului în vederea achizițiilor și a licitațiilor organizate de U.A.T. Municipiul Galați ;

16.Respectă trasabilitatea fixată de șeful ierarhic sau Primar şi identifică procesele din instituție urmare auditurilor desfășurate;

17.Atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul din punct de vedere juridic şi data actelor încheiate de către municipiul Galaţi.

18.Participă la procedura de mediere prealabilă cererii de chemare în judecată în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ.

19.Solicita informatii de ordin tehnic de la compartimentele de specialitate din cadrul institutiei in vederea pregatirii apararilor si formularii raspunsurilor la solicitarile instantelor de judecata;

20.Comunica directiilor de specialitate copii ale hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile pentru punerea lor in executare in conformitate cu obiectul litigiului si cu atributiile care revin fiecarei directii;

21.Dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este parte municipiul Galaţi pentru punerea acestora în executare, potrivit legii ;

22.Face diligente pentru ducerea la indeplinire a hotararilor instantei ramase definitive in care institutia are calitatea de creditor sau de debitor.

23.Indrumă şi sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de acte administrative şi/sau contracte, pe care le avizează din punct de vedere juridic;

24.Asigură soluţionarea reclamatiilor, sesizarilor, cererilor adresate sau repartizate cu respectarea prevederilor legale in vigoare ;

25.Participă la activitatea de inventariere, selectionare si arhivare a tuturor documentelor provenite din activitatea serviciului; 

26.Se informeaza permanent cu privire la modificarile legislative;

27.Se preocupa in permanenta de cresterea gradului individual de profesionalism;

28.Informeaza seful de serviciu si primarul asupra tuturor problemelor ivite in desfasurarea activitatii proprii;

29.Raspunde de pastrarea confidentialitatii in legatura cu toate actele, datele si faptele despre care ia cunostinta, apartinand sau fiind in legatura cu institutia si cu interesele acesteia;

30.Manifesta preocupare in perfectionarea profesionala in domeniu prin studierea legislatiei, a literaturii de specialitate, doctrinei si jurisprudentei;

31.Colaboreaza cu structurile aparatului de specialitate in vederea indeplinirii obiectivului general al institutiei;

32.Respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei.

33.Respectarea programului de lucru si de disciplina din cadrul serviciului;

Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si in domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu(SCICM)

14.Este obligat sa respecte normele de securitate si sanatate in munca conform legislatiei invigoare astfel:

a) Sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;

b) Sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;

c) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate;

d) Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

e) Sa comunica imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un periocol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

f) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

g) Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucrarilor:

h) Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de lucru si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate in domeniul sau de activitate;

i) Sa ofere relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

j) Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;

k) Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

l) Daca starea de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomandarile acestuia.

15.Indeplineste orice alte sarcini care au legatura directa cu atributiile de serviciu potrivit fisei postului sau conform dispozitiilor emise de Primar.

16.Trebuie sa cunoasca documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplica toate cerintele acestor documente si contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii;

17.Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriei activitati;

18.Elaboreaza si actualizeaza procedurile de proces specific propriilor activitati, daca este cazul;

19.Participa la instruirile de specialitate organiizate si la cursurile de perfectionare programate;

20.Este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si Codul Etic si de Integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul P.M.G. si al S.P.C.L.E.P Galati.

21.Raspunde material, disciplinar si penal pentru indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor se serviciu sau neindeplinirea acestora;