Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de director – Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați.

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Proba scrisă va avea loc pe data de 24.05.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licență: asistență socială sau sociologie; psihologie sau științe ale educației; drept; științe administrative; sănătate; economie sau management, finanțe, contabilitate;
 • absolvenți de studii universitare de master în domeniul "management" sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției;
 • vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor superioare;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, respectiv până pe data de 13.05.2022 ora 14.00, la sediul Primăriei municipiului Galați, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, camera nr. 208 – str. Domnească nr. 54.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, str. Domnească nr. 54, cam. 208, tel. 0236-307713, e-mail: personal@primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetulul de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în mod clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Bibliografia/tematica de concurs

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistența social a persoanelor vârstnice, republicată;
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

02.05.2022 – 13.05.2022 ora 14.00

perioada de depunere a dosarele de concurs

16.05.2022, ora 14.00

afişare rezultate selecţie dosare

17.05.2022, ora 14.00

depunere contestaţii rezultate selecţie dosare

18.05.2022, ora 14.00

afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

24.05.2022, ora 10.00

data desfăşurării probei scrise

25.05.2022, ora 10.00

afişare rezultate proba scrisă

26.05.2022, ora 10.00

depunere contestaţii proba scrisă

27.05.2022, ora 10.00

afişare rezultate contestaţii proba scrisă

30.05.2022, ora 10.00

data desfasurare interviu

30.05.2022, ora 14.00

afisare rezultate interviu

31.05.2022, ora 14.00

depunere contestatii rezultate interviu

02.06.2022, ora 14.00

afisare rezultate soluționare contestații interviu

03.06.2022, ora 10.00

afișare rezultate finale concurs