Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

inspector, clasa I, grad profesional superior  – Serviciul Financiar

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de științe: științe economice;
 • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 25.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 8 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (05.05.2022), respectiv până la data de 12.05.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia/tematica de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru probarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

Tematica concursului de recrutare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 1792/2002 pentru probarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

Atribuțiile postului de inspector, clasa I, grad profesional superior

 • Ține evidența angajamentelor bugetare și legale aferente capitolelor 51.02 activitatea de funcţionare a Municipiului Galaţi titlul 20; 54.02 titlul 20, 61.02 titlul 20, 80.02 titlul 20;
 • Verifică existența bugetului și a angajamentelor existente;
 • Înregistrează în aplicația Buget – angajamentele în macheta Propunere de angajare și Angajament bugetar datele din proiectul de angajament legal;
 • Certifică existența bugetului pe proiectul de comandă/comandă și precizează subdiviziunea bugetului aprobat, menționând numărul Propunerii de angajare pe angajamentul legal;
 • Înregistrează cronologic realizarea angajamentelor legale verificând existența tuturor semnăturilor, a aprobărilor, precum și a încadrării în angajamente bugetare, corelate cu facturile (alte documente de plată) existente la acea dată;
 • Confirmă cu "Bun de plată" conform Procedurii ALOP, facturile care sunt însoțite de situații de lucrări, proces verbal de recepție, ce au toate semnăturile și care se încadrează în angajamentele legale, apoi le transmite Serviciului Contabilitate Cheltuieli cu semnătură, în vederea efectuării plății;
 • Ține evidența pe fiecare obiectiv a facturilor și celorlalte documente de plată;
 • Întocmește ordonanțarea de plată, înregistrând numărul acesteia pe documentul de plată;
 • Este obligat să cunoască și să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară, Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual în vigoare;
 • Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare;
 • Elaborează și actualizează procedurile operaționale/de proces specifice propriilor activități;
 • Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 • Elaborează și actualizează Fișa de Evaluare a riscului (F1-PP55);
 • Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.
 • Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;
 • Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;
 • Să își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 • Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 • Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 • să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 • să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 • să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.