Anunt concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

inspector, clasa I, grad  profesional superior – Compartiment Salubrizare

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare  de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 01.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (17.06.2022), respectiv până la data de  06.07.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de inspector, clasa I, grad  profesional superior

 1. Gestionează activitatea serviciului de salubrizare menajeră;
 2. Gestionează activitatea de rambleere a gropii de împrumut pământ galben de la Lacul Vânători;
 3. Analizează și rezolvă cu profesionalism și promptitudine sarcinile prevăzute pentru activitatea de servicii publice pe care o gestionează;
 4. Gestionează contractele repartizate și întocmește documentele necesare în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. Întocmește documentele constatatoare prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Urmărește și verifică realizarea serviciilor publice din punct de vedere al legalității, calității, cantității și a termenelor/parametrilor, în concordanță cu documentațiile tehnice și contractele care îi sunt repartizate;
 7. Verifică și certifică prin semnătură din punct de vedere al legalității, calității și cantității situațiile de lucrări, devizele și deconturile lunare pentru serviciile executate de către prestatori;
 8. Aplică, respectă normele și normativele tehnice, indicatoarele și cataloagele de norme de deviz;
 9. Identifică din proprie inițiativă sau ca urmare a sesizărilor scrise și verbale problemele care țin de activitatea gestionată;
 10. Primește, examinează și verifică zilnic corespondența repartizată; analizează, face constatările necesare, soluționează și propune măsuri de rezolvare; răspunde în scris adreselor punctual și impartial în termenul stabilit în funcție de rezoluție, importanță și urgență, respectând legea (în cel mai scurt timp, fără a depăși 30 zile de la data înregistrării corepondenței);
 11. Conlucrează cu responsabilii celorlalte compartimente de resort în vederea rezolvării problemelor constatate;
 12. Cooperează cu societățile care au contracte de prestări servicii cu UAT Municipiul Galați pentru îndeplinirea sarcinilor repartizate;
 13. Comunică șefului ierarhic superior stadiul în care se află sarcinile repartizate și se consultă cu privire la neclaritățile apărute;
 14. Îmbunătățește în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională, cunoaște și aplică legilația în domeniu fiind la curent cu reglementările nou apărute;
 15. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform dispozițiilor Primarului;
 16. Întocmește propuneri de buget pentru activitatea repartizată;
 17. Păstrează și menține în parametri tehnici bunurile din inventarul propriu;

         Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

18. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 6. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 7. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 8. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 10. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

19. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar.

20. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

21. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

22. Elaborează și actualizează procedurile de proces specifice propriilor activități, dacă este cazul;

23. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

24. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați;

25. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora.