Anunț concurs de recrutare !!

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice specifice de conducere vacante din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi:

 

Arhitect șef – Municipiul Galați

 

Cerinţe de ocupare a postului:

 • Condiții de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licență și master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajarea teritoriului conform prevederilor art. 361 lit. a din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor superioare de lungă durată;

Prin derogare de la prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției de arhitect șef de la nivelul municipiilor nu se prezintă persoane care să îndeplinească condițiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute de art. 468 alin (2) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se pot stabili condiții pentru a permite participarea la concurs a persoanelor care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de arhitect-șef de minimum 5 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 22.08.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (13.07.2022), respectiv până la data de 01.08.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

 

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea terioriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenjarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 350/2001 privind amenajarea terioriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenjarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de arhitect șef – Municipiul Galați

 1. organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al autorităţii administraţiei publice prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
 2. asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Lege, precum şi emiterea certificatelor de urbanism;
 3. coordonează din punct de vedere tehnic initierea, elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 4. convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 5. verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de oportunitate, avizelor de urbanism, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
 6. asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
 7. coordoneaza transmiterea periodica Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
 8. organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane;
 9. participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate;
 10. avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate.
 11. coordonează, verifică şi răspunde pentru activitatea din cadrul Instituţiei Arhitect Şef;
 12. monitorizeaza urmărirea si punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 13. reprezentarea Instituţiei Arhitect Şef-Primăria municipiului Galaţi la diverse evenimente, conferinţe, şedinţe, etc.;
 14. asigură posibilităţi de instruire pentru pregătirea în domeniul tehnic şi legislativ a angajaţilor Instituţiei Arhitect Şef;
 15. este responsabil de supervizarea şi avizarea registrului riscurilor şi a procedurilor operaţionale elaborate la nivel de compartiment;
 16. asigură confidenţialitatea datelor din documentaţiile gestionate.

Atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi în domeniul Sistemului de management integrat calitate – mediu (SMICM)

 

Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. să verifice însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii din subordine a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
 2. să se asigure ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006;
 3. să asigure informarea și instruirea (la locul de muncă și periodică) a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea (după instruirea  la locul de muncă și după instruirea periodică) însușirii de către lucrători a informațiilor primite;
 4. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 5. să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 6. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 7. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 8. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 9. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 10. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 11. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 12. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 13. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 14. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 15. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.

Actualizează fișele de post ale personalului din subordine ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale în vigoare.

Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

Coordonează elaborarea și actualizarea procedurilor de proces specifice propriilor activități, dacă este cazul;

Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul PMG și al SPCLEP Galați.