Anunt concurs de recrutare!

Mihaela Neagu

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

referent, clasa III, grad  profesional superior – Serviciul Prelucrare Automată a Datelor și Încasări Ghișeu

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 02.06.2022 ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (03.05.2022), respectiv până la data de  23.05.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Neagu Mihaela – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul I și Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlul I și Titlul VII, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Codul fiscal, Titlul I și Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Titlul I și Titlul VII, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de referent, clasa III, grad  profesional superior

 • Organizează, îndrumă și controlează activitatea de culegere și prelucrare automată a datelor în vederea asigurării ținerii evidențelor analitice și sintetice a obligațiilor de plată către bugetul local, datorate de contribuabili – persoane fizice și juridice, precum și a încasării acestora prin programul informatic LOCALTAX;
 • Anulează creanțele bugetare potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 • Asigură furnizarea/preluarea de informații către/de la ANAF, în limita și competențele stabilite prin protocol;
 • Asigură actualizarea permanentă și furnizează către Sistemul național electronic de plată on-line a impozitelor și taxelor locale, a informațiilor aferente obligațiilor de plată ale contribuabililor;
 • Prelucrează plăţile efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată on-line, a impozitelor și taxelor;
 • Încasează impozite, taxe și alte venituri locale, conform evidenței analitice din programul informatic LOCALTAX, emite chitanțe pentru sumele încasate, întocmește borderourile zilnice de încasări, întocmește registrul de casă zilnic și predă pe baza foii de vărsământ, sumele încasate la Trezoreria Municipiului Galați;
 • Înregistrează și prelucrează declarațiile de impunere/scădere privind mijloacele de transport, taxa habitat/ecarisaj pentru persoanele fizice și declarațiile de impunere/scădere privind mijloacele de transport, taxa ecarisaj, impact asupra mediului, deconturi, pentru persoane juridice;
 • Actualizează permanent datele de identificare ale contribuabililor persoane fizice și juridice, pe baza informațiilor primite de la contribuabili și de la alte instituții;
 • Întocmește, emite și eliberează, certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice;
 • Eliberează fotocopii ale documentelor deținute în administrarea serviciului, al solicitarea contribuabililor, în condițiile și termenele prevăzute de lege;
 • Aplică sancțiuni contravenționale pentru nedepunerea/depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale;
 • Întocmește si transmite periodic, situații centralizatoare solicitate de conducere

Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

 • Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:
 • Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 • Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 • Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 • să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 • să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 • să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 • să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 • să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 • dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.
 • Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.
 • Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integra Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;
 • Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;
 • Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;
 • Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 • Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.
 • Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;