Anunt concurs de recrutare!!!

Mihaela Neagu

    

         Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

inspector, clasa I, grad  profesional principal – Compartiment Certificate de Urbanism

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: urbanism, arhitectură sau construcții;
 • vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 12.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (09.06.2022), respectiv până la data de  28.06.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de inspector, clasa I, grad profesional principal

 • Asigură verificarea si examinarea tehnica a  documentaţiilor depuse,   întocmirea, semnarea şi transmiterea la semnat către superiorii ierarhici a   autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în conformitate cu reglementările legale;
 • Dacă se constată că documentaţia depusă este incompletă sau necesita clarificari tehnice, aceasta se returnează solicitantului în termen legal, cu menţionarea în scris a deficienţelor şi a elementelor necesare completării acesteia, în conformitate cu reglementările legale;
 • Verifica calculul si incasarea taxelor prevazute de lege;
 • Pe proiectul/documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor piese scrise şi desenate (D.TA.C./D.T.A.D./D.T.O.E. ) ce constituie documentul martor al autorizării, aplică ştampila « Vizat spre neschimbare », individualizată prin număr;
 • Se însuşesc observaţiile semnatarilor ierarhici şi se mentionează în formularul de autorizaţie de construire/desfiintare;
 • La cererea posesorilor de autorizaţii de construire/desfiinţare asigură prelungirea termenelor de valabilitate;
 • La cererea titularilor de autorizaţii de construire/desfiinţare şi după îndeplinirea tuturor condiţiilor legale rezolvă dispoziţiile de şantier si întocmeşte şi semnează autorizaţiile de modificare de tema şi continuare lucrări şi le promoveaza la semnat catre superiorii ierarhici;
 • Colaboreaza permanent cu celelalte servicii şi compartimente din  cadrul primăriei solicitând date şi documente, eliberând la solicitarea celorlalte servicii, copii după actele emise, inclusiv copii ale documentaţiilor tehnice care le însoţesc.
 • Îndeplineşte măsurile dispuse de Inspectoratul în Construcţii prin procesul – verbal de control trimestrial;
 • Are obligatia sa cunoasca legislatia in vigoare necesara rezolvarii sarcinilor de serviciu;
 • Indeplineste masurile dispuse de Inspectoratul in Constructii prin procesul – verbal de control trimestrial;
 • Rezolvarea in termen legal a  fiselor personale  de audienta, a solicitarilor primite, a corespondentei;
 • Indeplineste sarcinile primite de la sefii ierarhici;
 • Asigura confidentialitatea datelor din documentatiile gestionate;
 • Participa la instruirile de specialitate organizate si la cursurile de perfectionare programate;

    Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si in domeniul Sistemului de management integrat calitate - mediu(SMICM)

Este obligat sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;

Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea , schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

Să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

Indeplineste orice alte sarcini care au legatura directa cu atributiile de serviciu potrivit fisei postului sau conform dispozitiilor emise de Primar;

Trebuie sa cunoasca documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplica toate cerintele acestor documente si contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii;

Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriei activitati;

Elaboreaza si actualizeaza procedurile de proces specific propriilor activitati, daca este cazul;

Participa la instruirile de specialitate organizate si la cursurile de perfectionare programate;

Este obligat sa cunoasca sis a respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si Codul Etic si de Integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul P.M.G. si al S.P.C.L.E.P. Galati;

Raspunde material, disciplinar si penal pentru indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu sau neindeplinirea acestora;