Anunt concurs de recrutare!!

Mihaela Neagu

 

         Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

inspector, clasa I, grad  profesional superior – Serviciul Contabilitate Cheltuieli

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe economice;
 • vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 11.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (09.06.2022), respectiv până la data de  28.06.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind  O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

Atribuțiile postului de inspector, clasa I, grad profesional superior

 1. Ţine evidenţa contabilă (sintetică şi analitică) a activelor fixe corporale (ct 211, 212) ale Primăriei (tipuri; locuinţe, SAD-uri, garaje, învăţământ, locuinţe necesitate, locuinţe sociale, locuinţe ANL, împrejmuiri, terenuri, ALA).
 2. Introduce în evidenţa informatizată, procesele verbale de recepţie, casările, contractele de transmitere în administrare directă, contractele de vânzare-cumpărare, transferurile, protocoalele şi alte acte privind intrările şi ieşirile de active fixe corporale menţionate anterior.
 3. Avizează cererile (dosarele) privind cumpărarea de locuinţe din fondul locativ, şi comenzile pentru reparaţiile sau modernizările de locuinţe şi SAD-uri, atribuind numărul de inventar al acestuia .
 4. Înregistrează în fişa mijlocului fix operaţiunile contabile (intrări sau ieşiri) din decursul lunii,  pentru activele fixe corporale menţionate mai sus.
 5. Confirmă soldurile scriptice cu ocazia inventarierii anuale a activelor fixe
 6. Verifică lunar balanţele pe tipuri de active fixe corporale din evidenţa analitică cu soldurile conturilor din balanţa de verificare lunară .
 7. Întocmeste ori de câte ori este nevoie, comenzi privind rapoartele de evaluare aferente activelor fixe corporale.Înregistrează în evidenţa contabilă informatizată rapoartele de evaluare pe măsura întocmirii acestora.
 8. Verifică  în vederea completării declaraţiei fiscale  pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice, valoarea de inventar a activelor fixe aflate în evidenţa contabilă a instituţiei noastre.

    Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum si in domeniul Sistemului de management integrat calitate - mediu(SMICM)

Este obligat sa respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislatiei invigoare astfel:

a) Sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;

b) Sa utilizeze corect echipamentele de munca cu care intra in contact;

c) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de munca utilizate;

d) Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

e) Sa comunica imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

f) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

g) Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucrarilor:

h) Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de lucru si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate in domeniul sau de activitate;

i) Sa ofere relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

j) Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca;

k) Sa efectueze controlul medical periodic si sa informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

l) Daca starea de sanatate nu ii permite sa desfasoare sarcinile de munca primite, sa informeze imediat despre aceasta pe conducatorul locului de munca si sa urmeze recomandarile acestuia.

Indeplineste orice alte sarcini care au legatura directa cu atributiile de serviciu potrivit fisei postului sau conform dispozitiilor emise de Primar.

Trebuie sa cunoasca documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplica toate cerintele acestor documente si contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii;

Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriei activitati;

Elaboreaza si actualizeaza procedurile de proces specific propriilor activitati, daca este cazul;

Participa la instruirile de specialitate organiizate si la cursurile de perfectionare programate;

Este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si Codul Etic si de Integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul P.M.G. si al S.P.C.L.E.P Galați.

Raspunde material, disciplinar si penal pentru indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor se serviciu sau neindeplinirea acestora;