Anunț concurs de recrutare!!

Mihaela Neagu

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

inspector, clasa I, grad  profesional debutant – Compartiment Certificate de Urbanism

Cerinţe de ocupare a postului:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: urbanism, arhitectură sau construcții;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 24.08.2022 avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției (20.07.2022), respectiv până la data de  08.08.2022 ora 15.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia  de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare:

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de inspector, clasa I, grad profesional debutant

 • Asigură verificarea documentațiilor tehnice depuse, întocmirea certificatelor de urbanism în conformitate cu reglementările legale și documentațiile de urbanism aprobate în vigoare;
 • Verifică și urmărește respectarea legii privind regimul juridic al terenurilor pe care urmează să fie amplasate viitoarele construcții (provizorii sau definitive);
 • După îndeplinirea tuturor condițiilor legale întocmește certificatele de urbanism și răspunde de calculul și încasarea taxelor prevăzute de lege;
 • La cererea posesorilor de certificate de urbanism asigură prelungirea termenelor de valabilitate încasând taxele prevăzute de lege;
 • Colaborează permanent cu celelalte servicii și compartimente din cadrul primăriei solicitând date și documente, eliberând la solicitarea celorlalte servicii, copii după actele emise, inclusiv copii ale documentațiilor tehnice care le însoțesc;
 • La solicitarea șefilor ierarhici are obligația să prezinte referate explicative cu privire la modul de rezolvare a solicitărilor primite și de emitere a actelor specifice activității serviciului;
 • Verifică dacă documentația depusă în vederea obținerii certificatului de urbanism este completă;
 • Dacă constată că documentația depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen legal, cu menționarea în scris a deficiențelor și a elementelor necesare completării acesteia;
 • Completează/redactează certificatul de urbanism;
 • Pe documentația tehnică piese scrise și desemnate (DTCU) ce constituie documentul martor al autorizării, se aplică ștampila "Vizat spre neschimbare";
 • Înaintează documentațiile și certificantele de urbanism, la semnat, pe baza de borderou înregistrat la Registratura generală;
 • Se însușesc observațiile semnatarilor ierarhici și se menționează în formularulde certificat de urbanism;
 • Are obligația să cunoască legislația în vigoare necesară rezolvării sarcinilor de serviciu;
 • Rezolvarea în termen de legal a fișelor personale de audiență, a solicitărilorprimite, a corespondenței;
 • Îndeplinește sarcinile primite de la șefii ierarhici;
 • Asigură evidența și arhivarea documentațiilor;
 • Asigură confidențialitatea datelor din documentațiilor gestionate;
 • Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

    Atributii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate - mediu(SMICM)

Este obligat sa cunoasca si sa respecte Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara, Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual in vigoare;

Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;

Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;

Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea , schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;

Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

Să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;

Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;

Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;

Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;

Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

Indeplineste orice alte sarcini care au legatura directa cu atributiile de serviciu potrivit fisei postului sau conform dispozitiilor emise de Primar;

Trebuie sa cunoasca documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplica toate cerintele acestor documente si contribuie la imbunatatirea lor si a activitatii;

Identifica, evalueaza si actualizeaza riscurile propriei activitati;

Elaboreaza si actualizeaza procedurile de proces specific propriilor activitati, daca este cazul;

Participa la instruirile de specialitate organizate si la cursurile de perfectionare programate;

Este obligat sa cunoasca sis a respecte prevederile Regulamentului Intern si ale Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si Codul Etic si de Integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul P.M.G. si al S.P.C.L.E.P. Galati;

Raspunde material, disciplinar si penal pentru indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu sau neindeplinirea acestora;