Anunț concurs de recrutare!!

Mihaela Neagu

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale Persoane Juridice

Condiții generale de ocupare a postului:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Cerinţe specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe economice;
 • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 06.04.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 06.03.2023-27.03.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,Titlul IX – Impozitele și taxele locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozitele și taxele locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 227/2015 prividn Codul fiscal, Titlul IX – Impozitele și taxele locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozitele și taxele locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de inspector, clasa I, grad profesional superior

 • Gestionează dosare fiscale și roluri nominale unice în cazul contribuabililor persoane juridice, până la momentul predării către arhiva primăriei, conform nomenclatorului arhivistic;
 • Realizează activitatea de constatare, verificare, stabilire și control a impozitelor și taxelor locale care se fac venit la bugetul local reprezentând: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxa pentru vehicule lente, taxa pentru activități cu impact asupra mediului, taxa pentru susținerea activității de ecarisaj, taxa pentru stațiile fixe de telefonie mobilă, taxa de reabilitare termică, accesoriile acestora, amenzile aplicate, datorate de către contribuabili persoane juridice;
 • Verifică modul de completare a declarațiilor fiscale și emite decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe care le gestionează, de la persoane juridice, conform legislației în vigoare;
 • Prelucrează în termenul prevăzut de lege, în programul informatic operațiunile pe care le implică activitatea de impunere, de modificare sau de scoatere din evidența fiscală a bunurilor impozabile sau taxabile, inclusiv solicitările depuse prin intermediul platformei electronice e-digital;
 • Verifică și tratează cererile de înrolare pe platforma electronică e-digital, în cazul persoanelor juridice;
 • Efectuează inspecția fiscală în cazul persoanelor juridice în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală;
 • La sesizarea structurii de specialitate din cadrul Instituției Arhitect-Șef și a altor structuri de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Galați, dar și din oficiu, efectuează controlul fiscal în formele prevăzute de Codul de procedură fiscală, pentru verificarea concordanței dintre valoarea reală a lucrărilor declarate pentru regularizarea taxei de autorizație și înregistrările efectuate în evidența contabilă a contribuabilului persoană juridică;
 • Identifică bunurile supuse impozitării și neînregistrate în evidența fiscală și notifică contribuabilii persoane juridice în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale;
 • Stabilește din oficiu impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice care nu au depus sau nu au rectificat declarațiile, pe baza documentelor deținute, a deplasărilor efectuate pe teren și a informațiilor deținute prin consultarea bazelor de date ale altor instituții;
 • Întocmește și operează borderouri de debite și scăderi pentru impozitele, taxele locale și alte venituri asimilate creanțelor fiscale conform legii, avizate de șeful de serviciu și însoțite de referatul care impune necesitatea acestora;
 • Emite conform legislației în vigoare, deciziile de impunere și toate celelalte documente administrativ fiscale privind impozitele și taxele locale gestionate;
 • Aplică sancțiunile prevăzute de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală, în limita atribuțiilor;
 • Analizează și soluționează, conform prevederilor legale, cererile privind acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri care, potrivit legii sunt asimilate creanțelor fiscale, în cazul persoanelor juridice;
 • Analizează, întocmește și supune spre aprobare decizii de compensare/restituire în cazul persoanelor juridice, conform prevederilor legale;
 • Analizează, întocmește, verifică la celelalte structuri din cadrul Primăriei municipiului Galați și supune spre aprobare decizii de transfer a unor sume de la bugetul local, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv situația în care aceste sume nu sunt evidențiate la rolul nominal unic, dar sunt încasate în conturile Municipiului Galați;
 • Întocmește și comunică în termenul legal, în limita atribuțiilor de serviciu răspunsuri în conformitate cu legislația în vigoare, la toate solicitările contribuabililor și a diferitelor instituții (transfer dosare fiscale, răspunsuri către organe competente, cereri privind recalcularea cuantumului impozitelor și taxelor locale datorate de către contribuabili);
 • Prelucrează în evidența informatizată datele referitoare la deschiderea /închiderea procedurii insolvenței persoanelor juridice;
 • În urma comunicării notificărilor de deschidere a procedurii insolvenței, emite "Declarația de creanță" pe care o transmite Compartimentului Contestații și Lichidări Judiciare, împreună cu documentele justificative. La cererea Compartimentului Contestații și Lichidări Judiciare avizează pentru corectitudine obligațiile de plată înscrise în "Declarația de creanță suplimentară"
 • Verifică permanent matricolele pentru codurile de impozite și taxe gestionate, lista soldurilor și lista de rămășițe în cazul persoanelor juridice, prin consultarea directă a bazei de date, pe fiecare contribuabil în parte și ia măsuri pentru reglarea soldurilor în cazul constatării de erori;
 • Asigură întocmirea în termen a situațiilor statistice și informațiilor privitoare la activitatea de constatare și stabilire a impozitelor și taxelor locale precum și a altor venituri ale bugetului local asimilate creanțelor fiscale, datorate de către persoanele juridice;
 • Fiscalizează biletele și abonamentele la spectacol, prelucrează deconturile și întocmește procesul verbal de distrugere pentru biletele și abonamentele la spectacol, fiscalizate și nevândute;
 • Actualizează datele de identificare din evidența fiscală privind domiciliul fiscal al contribuabililor, la solicitarea contribuabililor sau prin consultarea aplicației informatice Patrimven sau ONRC.
 • Efectuează verificări ale evidenței fiscale, corecții în baza referatului aprobat și formulează răspunsuri scrise la solicitarea Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi, inclusiv copii ale documentelor din dosarele fiscale ale persoanelor juridice;
 • Prelucrează în evidența informatizată "Procesul-verbal de scădere a obligațiilor fiscale", transmis de către compartimentele de specialitate;
 • La începutul fiecărui an fiscal pentru evitarea prescrierii și recuperării prin executare silită a unor sume nedatorate bugetului local, transmite Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi, debitele contribuabililor persoane juridice restante la 31 decembrie a anului fiscal anterior, debite certe, lichide și exigibile;
 • Asigură și răspunde de integritatea, confidențialitatea și securitatea tuturor documentelor și a datelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului;
 • Pregătește și arhivează la dosarul fiscal documentele din sectorul de activitate gestionat, organizează arhiva proprie operațională din sectorul gestionat;
 • Efectuează atribuțiile inspectorului de serviciu:
 1. În timpul efectuării serviciului la ghișeu soluționează toate problemele și declarațiile fiscale privind impozitele și taxele locale datorate bugetului local primite la ghișeu, repartizate prin corespondența sau depuse pe platforma on line, indiferent de sectorul de activitate de care aparține persoana juridică;
 2. Răspunde pentru toate actele primite și vizate în timpul exercitării acestei atribuții;
 3. Verifică corectitudinea datelor și coerența înregistrării datelor în declarații, existența tuturor documentelor ce trebuie anexate la declararea sau scoaterea din evidență a diferitelor bunuri impozabile sau taxabile;
 4. Îndrumă contribuabilii la ghișeul de operarare a declarațiilor numai după ce în prealabil a verificat actele și a pus viza că acestea sunt complete;
 5. Asigură oficiul de relații cu publicul și furnizează informații în limita secretului de serviciu, la cererea contribuabilului;
 6. Înregistrează toate declarațiile primite la ghișeu de la contribuabili persoane juridice, în ordine cronologică;
 7. Întocmește anexa la certificatul de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile;
 • Reprezintă Primăria municipiului Galați în fața organelor publice și a contribuabililor, numai în limita atribuțiunilor, sarcinilor și răspunderilor stabilite  prin fișa postului;

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediul

Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 3. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 6. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 7. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 8. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 10. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar.

 Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

 Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

 Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

 Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

 Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.

 Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

Afișat în data de 6 martie 2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.