Anunț concurs de recrutare!!

Mihaela Neagu

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă

Condiții generale de ocupare a postului:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Cerinţe specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești;
 • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 25.04.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 14.03.2023-03.04.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Neagu Mihaela – consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;
 • O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/20001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modifcările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • Principii generale;
 • Drepturile, libertățile și îndatorările fundamentale: Dispoziții comune, Drepturile și libertățile fundamentale, Îndatoririle fundamentale;
 • Autoritățile publice: Parlamentul, Președintele României, Guvernul, Raporturile Parlamentului cu Guvernul, Administrația Publică, Autoritatea judecătorească
 • Economia și finanțele publice;
 • Curtea Constituțională;
 • Integrarea euroatlantică;
 • Revizuirea Constituției;
 • Dispoziții finale și tranzitorii
 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II:
 • Titlul I - Dispoziții generale: Obiectul reglementării, Dispoziţii privind completarea cu normele special, Dispoziţii privind completarea cu alte categorii de norme, Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică
 • Titlul II – Statutul funcționarilor publici: Dispoziţii generale - Înfiinţarea de funcţii publice în cadrul autorităţilor  şi instituţiilor publice, Prerogative de putere publică, Funcţionarul public, Corpul funcţionarilor publici, Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice, Exercitarea raporturilor de serviciu, Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată, Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici  numiţi pe perioadă determinată, Exercitarea raportului de serviciu  prin raportare la durata timpului de muncă, Ocuparea unei funcţii publice  în baza unui raport de serviciu cu timp parțial, Statutele speciale, Condiţii de derogare a statutelor speciale  de la prevederile prezentului cod, Categorii de personal bugetar cărora nu li se aplică  prevederile privind funcţionarii publici, Clasificarea funcţiilor publice, Categorii de funcţionari publici, Categorii de funcţii publice, Stabilirea funcţiilor publice specifice  şi echivalarea acestora cu funcţiile publice generale, Funcţiile publice de stat, teritoriale şi locale, Clasificarea funcţiilor publice  în funcţie de nivelul studiilor necesare, Clasificarea funcţiilor publice  în funcţie de nivelul atribuţiilor titularilor acestora, Funcţionari publici debutanţi şi definitivi, Înalţii funcţionari publici, Funcţionarii publici de conducere, Stabilirea numărului total de funcţii publice de conducere  în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, Funcţionarii publici de execuţie, Gradele profesionale ale funcţionarilor publici de execuţie, Categoria înalţilor funcţionari publici, Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de evidenţă  a ocupării în sectorul public, Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, Structura de posturi şi structura de funcţii publice, Dosarul profesional al funcţionarilor publici  din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, Drepturile funcţionarilor publici, Îndatoririle funcţionarilor publici, Consilierea etică a funcţionarilor publici şi asigurarea informării şi a raportării cu privire la normele de conduită, Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, Cariera funcţionarilor publici, Recrutarea funcţionarilor publici, Numirea funcţionarilor publici, Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale, Acorduri colective. Comisii paritare, Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, Modificarea raportului de serviciu, Suspendarea raportului de serviciu, Încetarea raportului de serviciu, Actele administrative privind naşterea,  modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi actele administrative  de sancţionare disciplinară
 1. O.G. nr. 137/2000 privind privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare:
 • Principii și definiții
 • Dispoziții speciale: Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, Accesul la educaţie, Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice, Dreptul la demnitatea personală, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
 •  Dispoziţii procedurale şi sancţiuni,
 •  Dispoziţii finale
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare:
 • Dispoziţii generale
 • Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
 • Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare,
 • Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 • Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
 • Abordarea integrată de gen în politicile naţionale
 • Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
 • Control, constatare şi sancţionare
 • Dispoziţii finale;
 1. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
 • Cap. II – Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 1. H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;
 • Cap. II – Atribuțiile comisiilor;
 • Cap. III – Funcționarea comisiilor;
 1. O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cap. II – Organizarea, completarea, controlul și centralizarea datelor din registrul agricol;
 1. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cap. II – Procedura de obținere a atestatului de producăror;
 1. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/20001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;
 • Titlul I, Cap. II – Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan;
 1. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modifcările și completările ulterioare;
 • Cap. III – Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente; Secțiunea I – Evidența documentelor;

11. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Cap. IV – Crearea arhivei electronice;

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional superior

1. Realizează înregistrarea în Registrul Agricol a deţinătorilor (persoane fizice şi juridice) de teren agricol, animale, utilaje  din municipiul Galaţi, conform prevederilor OG nr.28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare, atât pe  suport de hârtie cât şi în format electronic, completează și eliberează declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren, conform  Codului Fiscal în vigoare;

2. Răspunde de transferul înregistrărilor în registrele agricole aferente unei noi  perioade de cinci ani, realizând obligatoriu corespondența atât cu poziția din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât și cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveşte pe contribuabilul respectiv;

3. Asigură eliberarea adeverințelor pentru obținerea unor drepturi de protecție socială și/sau alte cerințe ale instituțiilor și  autorităților care sunt implicate în acordarea unor facilități/deduceri/scutiri fiscale; transmite informații specifice din evidența Registrului Agricol instituțiilor și autorităților interesate  (Poliție, Instanțe judecătorești, Penitenciare etc.) la solicitarea acestora, răspunzând de respectarea termenelor legale de rezolvare;

4. Asigură înregistrarea în registrul special şi în registrul agricol (scris și electronic) a contractelor de arendă conform  Codului Civil în vigoare;

5. Realizează evidenţa solicitărilor, documentaţiilor şi centralizează soluţiile   problemelor ce decurg din punerea în aplicare a Legilor fondului funciar;

6. Asigură lucrările de secretariat pentru Comisia Locală Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor  din Galaţi, întocmește ordinea de zi, pregatește documentațiile pentru ședințe, redactează procesul verbal de sedință;

7.Soluţionează corespondenţa curentă a comisiei locale de fond funciar: comunicări, adrese, redactează documentele stabilite în sedințele de comisie; asigură corespondența cu structurile și instituțiile implicate în activitatea de reconstituire/reconstituire drept de proprietate asupra terenurilor;

8.Organizează activitatea de centralizare a propunerilor compartimentelor creatoare de documente în vederea întocmirii/actualizării  nomenclatorului arhivistic al instituţiei;

9.Colaborează cu Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale pentru verificarea şi avizarea nomenclatorului arhivistic ca unic instrument de lucru pentru Primăria Municipiului Galaţi;

10.Organizează de comunicarea şi distribuirea nomenclatorului la compartimentele creatoare, asigură suportul informal pentru compartimentele creatoare de documente privind constituirea corectă a dosarelor, inventarelor şi proceselor verbale de predare anuală la arhiva centrală;

11.Verifică respectarea instrucțiunilor arhivistice și a prevederilor nomenclatorului arhivistic în vigoare, la constituirea dosarelor și predarea acestora de către compartimentele creatoare;

12.Întocmeşte documentaţiile necesare obţinerii fondurilor bugetare pentru dotarea corespunzătoare a biroului, depozitului de arhivă cu materiale de inventar (mobilier, birotică, echipamente electronice, consumabile, tipizatele și aplicații specifice Registrului Agicol);

13.Asigură protecția datelor și informațiilor gestionate, ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații privind evidențele specifice compartimentului și a datelor cu caracter personal al contribuabililor, păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare se efectuează  în condițiile legii, în executarea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;

14.Asigură întocmirea și actualizarea documentelor de evidență, emiterea de situații și rapoarte la solicitarea șefilor ierarhici și/sau a instituțiilor și serviciilor colaboratoare, în vederea derularii unor proiecte și programe care vizează îmbunătățirea activităților specifice;

15.Îndeplinește și alte atribuții din domeniul de activitate al Biroului Registru Agricol, Fond Funciar, Arhivă, care decurg din actele normative în vigoare, nou apărute, propune măsuri de simplificare a evidenței si de sporire a vitezei de circulație a documentelor, urmărind fundamentarea legală a documentelor emise.

         Atribuții și răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum si în domeniul Sistemului de management integrat calitate-mediu (SMICM)

16. Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 6. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 7. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 8. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 10. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

17. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.

18.Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

19. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

20. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

21.Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

22. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.

23.Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

Afișat în data de 14 martie 2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.