Anunț concurs de recrutare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Control Financiar de Gestiune Asociații de Proprietari

Condiții generale de ocupare a postului:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Cerinţe specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe economice;
 • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 08.05.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 03.04.2023-24.04.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului;
Legea nr. 82/1991  a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Tematica concursului de recrutare

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • Principii generale;
 • Drepturile, libertățile și îndatorările fundamentale: Dispoziții comune, Drepturile și libertățile fundamentale, Îndatoririle fundamentale;
 • Autoritățile publice: Parlamentul, Președintele României, Guvernul, Raporturile Parlamentului cu Guvernul, Administrația Publică, Autoritatea judecătorească
 • Economia și finanțele publice;
 • Curtea Constituțională;
 • Integrarea euroatlantică;
 • Revizuirea Constituției;
 • Dispoziții finale și tranzitorii

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II:

 • Titlul I - Dispoziții generale: Obiectul reglementării, Dispoziţii privind completarea cu normele special, Dispoziţii privind completarea cu alte categorii de norme, Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică
 • Titlul II – Statutul funcționarilor publici: Dispoziţii generale - Înfiinţarea de funcţii publice în cadrul autorităţilor  şi instituţiilor publice, Prerogative de putere publică, Funcţionarul public, Corpul funcţionarilor publici, Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice, Exercitarea raporturilor de serviciu, Exercitarea raporturilor de serviciu pe perioadă determinată, Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici  numiţi pe perioadă determinată, Exercitarea raportului de serviciu  prin raportare la durata timpului de muncă, Ocuparea unei funcţii publice  în baza unui raport de serviciu cu timp parțial, Statutele speciale, Condiţii de derogare a statutelor speciale  de la prevederile prezentului cod, Categorii de personal bugetar cărora nu li se aplică  prevederile privind funcţionarii publici, Clasificarea funcţiilor publice, Categorii de funcţionari publici, Categorii de funcţii publice, Stabilirea funcţiilor publice specifice  şi echivalarea acestora cu funcţiile publice generale, Funcţiile publice de stat, teritoriale şi locale, Clasificarea funcţiilor publice  în funcţie de nivelul studiilor necesare, Clasificarea funcţiilor publice  în funcţie de nivelul atribuţiilor titularilor acestora, Funcţionari publici debutanţi şi definitivi, Înalţii funcţionari publici, Funcţionarii publici de conducere, Stabilirea numărului total de funcţii publice de conducere  în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, Funcţionarii publici de execuţie, Gradele profesionale ale funcţionarilor publici de execuţie, Categoria înalţilor funcţionari publici, Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici şi Sistemul electronic naţional de evidenţă  a ocupării în sectorul public, Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, Structura de posturi şi structura de funcţii publice, Dosarul profesional al funcţionarilor publici  din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, Evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Sistemul electronic naţional de evidenţă a ocupării în sectorul public, Drepturile funcţionarilor publici, Îndatoririle funcţionarilor publici, Consilierea etică a funcţionarilor publici şi asigurarea informării şi a raportării cu privire la normele de conduită, Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, Cariera funcţionarilor publici, Recrutarea funcţionarilor publici, Numirea funcţionarilor publici, Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale, Acorduri colective. Comisii paritare, Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici, Modificarea raportului de serviciu, Suspendarea raportului de serviciu, Încetarea raportului de serviciu, Actele administrative privind naşterea,  modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi actele administrative  de sancţionare disciplinară

3. O.G. nr. 137/2000 privind privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare:

 • Principii și definiții
 • Dispoziții speciale: Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, Accesul la educaţie, Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice, Dreptul la demnitatea personală, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
 • Dispoziţii procedurale şi sancţiuni,
 • Dispoziţii finale

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare:

 • Dispoziţii generale
 • Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
 • Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare,
 • Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
 • Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi
 • Abordarea integrată de gen în politicile naţionale
 • Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
 • Control, constatare şi sancţionare
 • Dispoziţii finale;

5. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor

 • CAP. I Dispoziţii generale, definiţii
 • CAP. II Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de proprietary
 • CAP. III Drepturile şi obligaţiile proprietarilor
 • CAP. IV Încetarea destinaţiei folosinţei comune pentru părţile comune din condominium
 • CAP. V Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietary
 • CAP. VI Administrarea condominiilor
 • CAP. VII Veniturile şi cheltuielile asociaţiei de proprietary
 • CAP. VIII Contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice în condominii
 • CAP. IX  Contravenţii şi sancţiuni
 • CAP. X  Dispoziţii tranzitorii şi finale

6. Ordinul nr. 1058/2019 privind aprobarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului;

 • Art.1, Art.2, Art. 3
 • Anexa 1 - CONŢINUT-CADRU din 11 februarie 2019 al Statutului asociaţiei de proprietari
 • Anexa 2 - CONŢINUT-CADRU din 11 februarie 2019 al regulamentului condominiului
 • Legea nr. 82/1991  a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • CAP. I Dispoziţii generale
 • CAP. II  Organizarea şi conducerea contabilităţii
 • CAP. III  Registrele de contabilitate
 • CAP. V Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
 • CAP. VI Contravenţii şi infracţiuni
 • CAP. VII Dispoziţii tranzitorii şi finale

7. Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

 • Art 1 – Art. 10
 • Anexa 1 –REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017 pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
 • Anexa 2 - REGLEMENTĂRI CONTABILE din 24 noiembrie 2017 privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial

8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

 • CAP. I Dispoziţii generale
 • CAP. II  Constatarea contravenţiei
 • CAP. III  Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
 • CAP. IV Căile de atac
 • CAP. V  Executarea sancţiunilor contravenţionale
 • CAP. VI Dispoziţii speciale şi tranzitorii

Atribuțiile postului de consilier, clasa I, grad profesional superior

 • Îndrumarea metodologică prin consilierea proprietarilor de apartamente sau de spaţii cu altă destinaţie din blocurile tip condominiu în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari sau a transformării asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari, în condiţiile legii;
 • Verificarea sesizărilor repartizate, redactarea proceselor verbale de constatare, transmiterea răspunsurilor către petenţi în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare;
 • Exercitarea controlului asupra activității financiar-contabile din cadrul asociației de proprietari, din oficiu sau la sesizarea membrilor asociației de proprietari;
 • Verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor comitetului executiv şi a comisiei de cenzori;
 • Îndrumarea comitetului executiv al asociației, în situaţia descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune, pentru sesizarea organelor competente, pentru folosirea căilor legale în vederea recuperării prejudiciului şi pentru a acţiona în justiţie împotriva celor care se fac vinovaţi;
 • Consilierea comitetelor de iniţiativă din cadrul asociaţiilor de proprietari în scopul organizării adunării generale care va dezbate problemele ivite în activitatea asociaţiei de proprietari, ca urmare a neîndeplinirii de către preşedinte şi comitetul  executiv al asociaţiei a atribuţiilor legale şi schimbarea din funcţie a conducerii respective;
 • Acordarea de consultanţă privind transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari , precum şi pentru constituirea asociaţiilor de proprietari;
 • Gestionarea şi actualizarea bazei de date privind transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari precum şi a asociaţiilor nou constituite;
 • Elaborarea procedurilor privind constituirea asociaţiilor de proprietari şi îndrumarea membrilor asociaţiei în vederea constituirii;
 • Îndrumarea  si sprijinirea  asociaţiilor de proprietari (atât a conducerii asociaţiei, cât şi a proprietarilor membri ai asociaţiei) în îndeplinirea atribuţiilor şi respectarea obligaţiilor care le revin în conformitate cu legislaţia în domeniu, pentru desfăşurarea activităţii curente de administrare şi întreţinere a condominiului, de gestionare a bunurilor materiale şi băneşti;
 • Evidenţa corespondenţei primite în cadrul compartimentului şi organizarea arhivei scrise;
 • Întocmirea de rapoarte de specialitate cu privire la persoanele înscrise în audienţă;
 • Întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţiile de proprietari, care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora;
 • Verificarea, primirea şi arhivarea situaţiilor soldurilor elementelor de activ şi de pasiv, situaţii comunicate de către asociaţiile de proprietari şi contactarea reprezentanţilor asociaţiilor în cazul în care situaţia menţionată este întocmită eronat, în vederea refacerii acesteia;
 • Colaborează cu direcţiile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei la reactualizarea permanentă a bazei de date ce conţine informaţiile ce se oferă cetăţenilor;
 • Îndeplinirea sarcinilor primite de la superiorul ierarhic.
 • Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate – mediu (SMICM)
 • Este obligat să respecte normele de securitate și sănătate în muncă conform legislației în vigoare, astfel:
 • Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă
 • Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact
 • Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea , schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate
 • Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora
 • Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie
 • Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană
 • Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor
 • Să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate
 • Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari
 • Să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 • Să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic
 • Dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia
 • Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau conform dispozițiilor emise de Primar
 • Trebuiesă cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu, aplică toate cerințele acestor documente și contribuie la îmbunătățirea lor și a activității;
 • Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriilor activitați
 • Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;
 • Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;
 • Este obligat să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de organizare și Funcționare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați;
 • Răspunde material, disciplinar și penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora.

Afișat în data de 3 aprilie 2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.