Anunț concurs de recrutare

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galaţi:

auditor, clasa I, grad profesional superior – Biroul Audit Intern

Condiții generale de ocupare a postului:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de participare la concurs, potrivit art. 465 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu excepția evaluării psihologice.

Cerinţe specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe economice;
 • vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se desfăşoară în 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă este programată la data de 30.05.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs  se depun la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, la Serviciul Resurse Umane și Salarizare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul instituției, respectiv în perioada 28.04.2023-17.05.2023.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 54, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, cam. 208, telefon 0236/307713, e-mail: personal@primariagalati.ro şi pe site-ul www.primariagalati.ro, persoană de contact – Toporău Teofania– consilier – Serviciul Resurse Umane și Salarizare.

Bibliografia de concurs

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 • Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită a auditorului intern;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea <LLNK 12009     0110AZ:1   0  8>Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX – Impozitele și taxele locale;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica concursului de recrutare

 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 672/2002 privind auditul public, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului de conduită a auditorului intern;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea <LLNK 12009     0110AZ:1   0  8>Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX – Impozitele și taxele locale;
 • Cunoașterea reglementărilor legale privind Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuțiile postului de auditor, clasa I, grad profesional superior

1. Efectuează in baza ordinului de serviciu, intocmit de seful structurii,  activităţi de audit public abordand procesele de management al riscului, de control şi de guvernanţă asociate domeniului auditabil. Iși desfățoară activitatea în conformitate cu cadrul procedural reglementa legal și/sau intern, derulând o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice.

2.Conform reglementarilor legale aplicabile si a normelor proprii in derularea unei misiuni executa următoarele lucrări şi operaţiuni :

 1. In etapa de pregatire a misiunii de audit participa la urmatoarele faze:
 1. initierea misiunii de audit public intern in cadrul careia elaboreaza urmatoarele documente:

a1) Declaratia de independenta

a2)Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern

b) programarea sedintei de deschidere – stabileste impreuna cu reprezentantii structurii auditate data la care are loc sedinta de deschidere si intocmeste

b1) Minuta sedintei de deschidere

c) colectarea si prelucrarea informatiilor in cadrul careia are loc constituirea/actualizarea dosarului permanent precum si prelucrarea si documentarea informatiilor si elaboreaza  urmatoarele documente:

c1)Chestionarul de luare la cunostinta

c2) Studiul preliminar

d) analiza riscurilor si evaluarea controlului intern in cadrul careia elaboreaza urmatoarele documente:

d1) Stabilirea punctajului total al riscurilor si ierarhizarea riscurilor

d2)Chestionarul de control intern

d3) Evaluarea gradului de incredere in controlul intern

e) Elaborarea programului misiunii de audit public intern in cadrul careia se intocmeste documentul:

e1)Programul misiunii de audit public intern

B.In etapa de interventie la fata locului  realizeaza  colectarea si analiza probelor de audit,  procedeaza la revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit precum si la programarea si tinerea sedintei de inchidere. In cadrul acestei etape  intreprinde urmatoarele actiuni si emite documente:

a) efectuarea testarilor si formularea constatarilor concretizata prin intocmirea documentelor:

a1) Teste,  Chestionar lista de verificare CLV,  Foi de lucru,  Interviuri, Chestionare

b) analiza problemelor si formularea recomandarilor prin intocmirea:

b1)Fisei de identificare si analiza a problemei –FIAP

c)analiza si raportarea iregularitatilor

c1)Formular de constatare si raportare a iregularitatilor _FCRI

d) Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit ce se finalizeaza cu  intocmirea documentului :

d1)Nota centralizatoare a documentelor de lucru

e) programarea sedintei de inchidere – stabileste impreuna cu reprezentantii structurii auditate data la care are loc sedinta de inchidere si intocmeste

e1) Minuta sedintei de inchidere

C. In etapa de raportare a rezultatelor misiunii intreprinde urmatoarele actiuni

a)elaboreaza Proiectul raportului de audit

b)intocmeste adresa si  transmite proiectul raportului de audit

c)analizeaza obiectiunile primite de la structura auditata si programeaza  in termen de maxim 10 zile reuniunea de conciliere in cadrul careia intomeste Minuta reuniunii de conciliere

d)elaboreaza Raportul de audit public intern si asigura difuzarea acestuia

 In etapa de urmarire a recomandarilor intocmeste Fisa de urmarire a implementarii recomandarilor si raspunde de monitorizarea si raportarea acestora

Întocmeste dosarul misiunii de audit public intern, proprietatea entităţii publice, respecta conditia de confidenţialitate si-l păstrează până la implementarea recomandărilor din raportul de audit public intern.

3. Efectuează in baza ordinului de serviciu, intocmit de seful structurii misiuni de asigurare, de evaluare si/sau de consiliere.

4.Efectuează in baza ordinului de serviciu, intocmit de seful structurii, supervizarea misiunilor de audit.

5.Intocmeste impreuna cu ceilalti auditori documentaţia de fundamentare aferenta Planului multianual şi a Planului anual.

6.Elaborează împreună cu ceilalţi auditori şi şeful biroului raportul  anual al activităţii de audit intern;

7. Efectueaza in baza ordinului de serviciu intocmit de seful de structura misiuni de audit ad-hoc si sau alte activitati non-audit reglementate de OG 119/1999

8.Este responsabil cu implementarea sistemului de management al calitatii la nivelul structurii

9.Este responsabil, in limita de competenta conferita si de pregatirea profesionala, cu formularea raspunsurilor, in termenul reglementat legal, la petitiile, sesizarile, adresele, etc directionate spre solutionare biroului audit intern.

10.Este obligat sa cunoasca si sa aplice legislatia, normele metodologice proprii si procedurile operationale specifice.

11.Emite referate in calitate de membru in comisiile de avizare pentru :

a) numirea/destituirea șefilor compartimentelor de audit public intern din entitățile publice

b) normele metodologice specifice si carta auditului intern elaborate de structurile de audit organizate la nivelul entităților subordonate

Atributii si raspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă precum și în domeniul Sistemului de management integrat calitate mediu (SMICM)

12.Este obligat să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă conform legislaţiei în vigoare, astfel:

 1. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 2. Să utilizeze corect echipamentele de muncă cu care intră în contact;
 3. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, a echipamentelor de muncă utilizate;
 4. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 6. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
 7. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 8. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
 9. să ofere relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari;
 10. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului locului de muncă;
 11. să efectueze controlul medical periodic şi să informeze angajatorul imediat despre rezultatele controlului medical periodic;
 12. dacă starea de sănătate nu îi permite să desfăşoare sarcinile de muncă primite, să informeze imediat despre aceasta pe conducătorul locului de muncă şi să urmeze recomandările acestuia.

13. Îndeplinește orice alte sarcini care au legătură directă  cu atribuțiile de serviciu potrivit fișei postului sau  conform dispozițiilor emise de Primar.

14. Trebuie să cunoască documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu, aplică toate cerinţele acestor documente şi contribuie la îmbunătăţirea lor şi a activităţii;

15. Identifică, evaluează și actualizează riscurile propriei activități;

16. Elaborează și actualizează procedurile de proces specific propriilor activități, dacă este cazul;

17. Participă la instruirile de specialitate organizate și la cursurile de perfecționare programate;

18. Este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, precum și Codul Etic și de Integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul P.M.G. și al S.P.C.L.E.P. Galați.

19. Răspunde material, disciplinar şi penal pentru îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu sau neîndeplinirea acestora;

Afișat în data de 28 aprilie 2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.