Anunț examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superiior

Teofania Toporau

       În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria municipiului Galați, organizează examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul Biroului de Presă, în urma absolvirii studiilor superioare.

Examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior constă în susținerea unei probei scrise.                                                                                

 Proba scrisă a examenului este programată în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54.

Condiții de participare la examenul de promovare:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în timpul executării contractului individual de muncă;

         Pentru înscriere la examen candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 • formularul de înscriere la examen;
 • copia diplomei de licență sau după caz, a adeverinței care atestă absolvirea studiilor, certificate cu mențiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de examen;
 • adeverință privind încadrarea în funcția contractuală din care promovează, eliberată de către Serviciul Resurse Umane și Salarizare;

        Dosarul de înscriere la examen se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului.     

Bibliografia/tematica examen de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior din cadrul Biroului de Presă

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;