Anunț examen promovare în grad profesional

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galați organizează în data de 20.01.2022, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;  
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 20.12.2021 – 10.01.2022, şi conţine în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere.
 • Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.Afișat azi, 20.12.2021

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Managementul Calității, Transparență Decizională, Strategii și Politici Publice:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare -  Titlul IX – Impozitele și taxele locale;
 • H.G. nr. 1/2015 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Stare Civilă:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, titlul I al părții a V-a;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • Regulamentul UE 2016/279 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație  a acestor date;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Ghișeu Unic:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Achiziții Publice:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Închirieri Terenuri:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a V-a, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HCL nr. 187/2021 privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții executate fără autorizație de construire;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Organizare Evenimente:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului de Administrație Publică Locală:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I, III, V – cap. I, II, III – secțiunea a 2-a, a 3-a și a 4-a, cap. VIII, titlul VII – cap. I ale părții III, titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IV, capitolele II, III și VI;

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Marketing Urban:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • GIS sisteme informatice geografice – Fundamente Practice, Mircea Băduț, Editura Albastră, 2018;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Autorizare Construire:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului Asociații de Proprietari:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;