Anunț examen promovare în grad profesional

Teofania Toporau

       Primăria municipiului Galați organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor.

         Examenul de promovare în grad profesional va consta în susținerea unei probe scrise.  Pentru participarea la examen, candidații vor trebuie să depună o cerere la Serviciul Resurse Umane și Salarizare, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului de examen.

         Proba scrisă a examenului va avea loc pe data de 21.01.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr. 54.

         Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Galați, Serviciul Resurse Umane și Salarizare, str. Domnească nr. 54, cam. 208, tel. 0236 307713.

Bibliografia de examen

  • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată;
  • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste;
  • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
  • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;