Anunt examen promovare în grad profesional

Mihaela Neagu

În conformitate cu prevederile art. 617 alin.(2) şi al art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Galați organizează în data de 31.08.2023, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Condiții de participare la examen:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv în perioada 31.07.2023–21.08.2023, şi conţin în mod obligatoriu următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane și Salarizare în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Calendarul de desfășurare a examenului:

 • proba scrisă, în data de 31.08.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiuluiGalați

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Urmărire și Executare Silită, Amenzi:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbati și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal -  Titlul IX – Impozitele și taxele locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Relații cu Publicul, Ghișeu Unic:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Administrare Fond Locativ și Spațiu cu Altă Destinație:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului Încasări și Plăți:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă ale unităților socialiste;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
 • Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Stare Civilă:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru funcțiile publice din cadrul Biroului Cadastru:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, titlul I și titlul II ale părții a V-a, cu modificările si completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 36;

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, titlul I si titlul II ale părtii VI-a, cu modificările si completarile ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între barbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil;
 • Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236 307713,  e-mail personal@primariagalati.ro.

Afișat în data de 31.07.2023, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Galați.