Anunț examen promovare în grad profesional

Teofania Toporau

Primăria municipiului Galați organizează în data de 10.11.2023, ora 09.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din str. Domnească nr. 54, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției.

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;  
- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. 

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 10.10.2023 – 30.10.2023, şi conţine în mod obligatoriu:

 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • formularul de înscriere.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

BIBLIOGRAFIE la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei municipiului Galați

Pentru funcțiile publice din cadrul Serviciului Resurse Umane și Salarizare:

 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul I și titlul II ale părții a VI-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între bărbați și femei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitățile bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică locală;